Artykuł na 10 min

Umowa z użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem („Umowa z użytkownikiem”) obowiązuje wszystkich nowych użytkowników od dnia 11 stycznia 2024 r., zaś użytkowników zarejestrowanych przed powyższą datą od dnia 11 lutego 2024 r. Poprzednia Umowa z użytkownikiem.

1. Wprowadzenie

 1. Witamy na eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których udostępniona jest ta Umowa z użytkownikiem), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych postanowień, w tym postanowień dostępnych pod linkami zawartymi w Umowie z użytkownikiem, jak również na przestrzeganie regulaminów obowiązujących w witrynach naszych podmiotów stowarzyszonych i spółek zagranicznych.
 2. Użytkownik mający miejsce zamieszkania w:
  • Unii Europejskiej zawiera umowę z eBay GmbH, siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.
  • Stanach Zjednoczonych zawiera umowę z eBay Inc., z siedzibą przy 2025 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.
  • Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited, z siedzibą przy 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100, Toronto, ON M5V 1V6, Kanada.
  • Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania.
  • Indiach zawiera umowę z eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą przy 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur, 049315.
  • Innym kraju lub regionie, zawiera umowę z eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15-17, 3005 Berno, Szwajcaria.
 3. Przed zarejestrowaniem się jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i w Oświadczeniu o prywatności oraz dostępne pod linkami zawartymi w niniejszej Umowie lub Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy, aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem linków. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem niż niniejsza Umowa z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do każdej z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Oświadczenie o prywatności obowiązuje nowych użytkowników od chwili jego przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 1 maja 2018 r.
 4. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszej Umowy dotyczące konsumentów stosuje się również do osób fizycznych zawierających niniejszą Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Definicje

W niniejszej umowie zastosowane pojęcia mają następujące znaczenie:

 • użytkownik – oznacza użytkownika serwisu eBay niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem komercyjnym;
 • użytkownik komercyjny – oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach handlowych lub zawodowych lub każdą osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez usługi serwisu eBay oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mającą siedzibę lub miejsce pobytu w Unii Europejskiej, która poprzez usługi serwisu eBay oferuje towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii Europejskiej, niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów.

3. Zasady i zmiany w umowie

 1. Poniższe postanowienia, jak również wszystkie inne zasady udostępnione w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe postanowienia dotyczące określonych usług oferowanych na naszych stronach:
 2. Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy z użytkownikiem, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy z użytkownikiem będzie obowiązywać nowo zarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy z użytkownikiem w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy z użytkownikiem będzie wiążąca po upływie 15 dni od daty ich zawiadomienia. eBay może również dokonywać zmian Oświadczenia o prywatności w sposób określony poniżej.
   

  Wszystkie zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 15 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay, a w przypadku zmiany Oświadczenia o prywatności – po upływie 30 dni. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay. Ponadto, jeżeli zmiany dotyczą warunków korzystania z usług przez użytkowników komercyjnych wymagających wprowadzenia dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian, serwis eBay może określić dłuższy termin, po upływie którego zmienione zasady zaczynają obowiązywać.

  Użytkownikowi, który nie akceptuje zmian Umowy z użytkownikiem, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy z użytkownikiem, zgodnie z postanowieniami punktu „Rozwiązanie umowy” poniżej.

4. Rejestracja i konto eBay

 1. Korzystanie z usług eBay w charakterze sprzedawcy wymaga rejestracji użytkownika. Rejestracja następuje poprzez założenie konta eBay, wyrażenie zgody na treść niniejszej Umowy z użytkownikiem oraz zaznajomienie się z Oświadczeniem o prywatności eBay. Wraz z rejestracją dochodzi do zawarcia Umowy z użytkownikiem pomiędzy eBay a użytkownikiem. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie Umowy z użytkownikiem.
 2. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób prawnych, spółek osobowych i osób fizycznych o nieograniczonej zdolności do zawierania umów. W szczególności osoby niepełnoletnie nie mogą zarejestrować się w celu korzystania z usług eBay.
 3. Rejestracji osoby prawnej lub spółki osobowej może dokonać tylko upoważniona osoba fizyczna, która musi zostać wymieniona z imienia i nazwiska. Przy rejestracji osób fizycznych jako właściciele konta eBay mogą być wymienione wyłącznie osoby fizyczne (tj. nie mogą być wpisane ani małżeństwa ani rodziny).
 4. Dane wymagane przez eBay podczas rejestracji muszą być kompletne i poprawne. Jako danych adresowych nie można podawać skrzynki pocztowej. Użytkownicy, którzy korzystają z usług eBay w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub samozatrudnienia („użytkownicy komercyjni” lub „sprzedawcy komercyjni”), są zobowiązani do założenia komercyjnego konta eBay i uzupełnienia danych rejestracyjnych o wymagane prawem informacje. Jeżeli użytkownik przekształci swoje prywatne konto eBay w komercyjne konto eBay, od momentu przekształcenia mają do niego zastosowanie regulacje dotyczące sprzedawców komercyjnych zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem oraz w zasadach eBay.
 5. Sprzedawcy komercyjni na żądanie eBay zobowiązani są przekazać eBay, ze względu na obowiązkowe wymogi prawne, co najmniej następujące informacje i dokumenty:
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • kopię dokumentu tożsamości lub innej identyfikacji elektronicznej określonej w art. 3 rozporządzenia (UE) 910/2014;
  • dane rachunku bankowego;
  • jeżeli sprzedawca jest zarejestrowany w rejestrze handlowym lub podobnym rejestrze publicznym, rejestr handlowy, w którym sprzedawca jest zarejestrowany, oraz numer rejestracji lub równoważny sposób identyfikacji w tym rejestrze; oraz
  • zobowiązanie sprzedawcy do oferowania wyłącznie produktów lub usług, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
  Sprzedawcy komercyjni mogą korzystać z serwisów eBay wyłącznie po dostarczeniu wymienionych powyżej informacji i dokumentów i jeżeli nie ma podstaw, aby eBay uważał, że nie są one prawdziwe lub kompletne. eBay może również zażądać wymienionych powyżej informacji i dokumentów od innych użytkowników zgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Jeśli podane informacje ulegną zmianie po rejestracji, użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji bez zbędnej zwłoki na swoim koncie eBay.
 7. Jeśli eBay otrzyma zgłoszenie lub w inny sposób będzie miał powody, aby sądzić, że informacje lub dokumenty dostarczone przez użytkownika są całkowicie lub częściowo nieprawdziwe, niekompletne lub nieaktualne, eBay ma prawo zażądać od użytkownika skorygowania tego pkt stanu rzeczy bez zbędnej zwłoki. Jeśli użytkownik nie poprawi lub nie uzupełni informacji lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez eBay, eBay ma prawo zawiesić świadczenie swoich usług i zablokować użytkownika do czasu, aż użytkownik w pełni zastosuje się do żądania (patrz pkt. 19 i pkt. 20 niniejszej Umowy z użytkownikiem). W takim przypadku sprzedawcy komercyjni mają możliwość złożenia skargi za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg eBay określonego w pkt. 21 niniejszej Umowy, jak również skontaktowania się z certyfikowanym organem pozasądowego rozstrzygania sporów określonym w pkt. 22 niniejszej Umowy z użytkownikiem.
 8. Użytkownicy muszą zachować w tajemnicy swoje hasło i starannie zabezpieczyć dostęp do swojego konta eBay. Użytkownicy są zobowiązani do poinformowania eBay bez zbędnej zwłoki, jeśli istnieją przesłanki, które wskazują, że konto eBay zostało nadużyte przez osoby trzecie.
 9. Konto eBay jest nieprzenaszalne.
 10. eBay zastrzega sobie prawo do usunięcia kont eBay po upływie uzasadnionego okresu czasu w przypadku rejestracji zawierających niekompletne dane. Powyższe dotyczy również kont eBay, które nie były używane przez dłuższy czas. Przed usunięciem takiego konta eBay poinformuje o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli konto zostanie później ponownie użyte, nie zostanie usunięte.
 11. eBay w ramach usług eBay posiada dostęp do różnych informacji o użytkownikach, łącznie z dostępem do ich danych osobowych. Obejmuje to w szczególności dane, które użytkownicy przekazują eBay w ramach usług eBay (takie jak dane kontaktowe lub informacje o przedmiotach), jak również informacje uzyskiwane w trakcie świadczenia i realizacji usług eBay (takich jak oceny, analiza sprzedaży czy komunikacja).
   

  Użytkownicy otrzymują, w szczególności za pośrednictwem serwisu Mój eBay oraz – na żądanie – za pośrednictwem narzędzi przeznaczonych dla sprzedawców, informacje, które są niezbędne do sfinalizowania transakcji (w tym między innymi dane kontaktowe innego użytkownika biorącego udział w transakcji), jak również zbiorcze informacje dotyczące wyników i analizy ich ofert w ramach usług eBay, z których część jest również powiązana z danymi innych użytkowników usług eBay (takie jak liczba wyświetleń oferty, wskaźnik sprzedaży lub wskaźnik zwrotów).

  eBay udostępnia informacje o użytkownikach osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług eBay (np. w przypadku reklamy usług eBay za pośrednictwem osób trzecich), lub gdy eBay jest do tego prawnie lub umownie upoważniony.

  Po zakończeniu umowy z użytkownikiem dane przekazane przez danego użytkownika lub wygenerowane w wyniku korzystania przez niego z usług eBay zostaną usunięte z jego konta eBay. Na zasadzie odstępstwa od powyższego, eBay zachowa informacje po zakończeniu Umowy z użytkownikiem w takim zakresie, w jakim eBay jest do tego zobowiązany przez prawo lub ma w tym uzasadniony interes. Dane zbiorcze generowane w wyniku korzystania (np. statystyki dotyczące sprzedaży w danej kategorii) będą, co do zasady, nadal przechowywane po zakończeniu Umowy z użytkownikiem.

  O przetwarzaniu danych osobowych przez eBay, w tym o ich przekazywaniu osobom trzecim oraz o prawach użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, eBay informuje szerzej w Oświadczeniu o prywatności eBay.

5. Korzystanie z usług eBay

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby jego oferty i treści (zwłaszcza zdjęcia oraz inne informacje) były zgodne z prawem i nie naruszały obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, warunków korzystania z usług eBay, a zwłaszcza zasad eBay, które służą jako wytyczne do korzystania z usług eBay. Użytkownik nie może również naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, warunków korzystania z usług eBay, a w szczególności zasad eBay poprzez inne zachowania. Między innymi zabrania się:
  • oferowania lub reklamowania na eBay przedmiotów, których wystawienie, sprzedaż lub zakup narusza przepisy prawa, zasady eBay, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
  • manipulowania cenami własnych lub cudzych ofert lub kupowania własnych przedmiotów przy użyciu wielu kont eBay lub we współpracy z innymi użytkownikami;
  • manipulowania funkcjami wyszukiwania usług eBay, na przykład poprzez niewłaściwe wstawianie nazw marek lub innych terminów wyszukiwania do nazwy lub opisu przedmiotu;
  • niepłacenia za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;
  • niedostarczania sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;
  • obchodzenia postanowień dotyczących opłat, manipulowania strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;
  • umieszczania fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlania, importowania lub eksportowania informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używania ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);
  • przenoszenia swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;
  • rozprowadzania oraz publikowania spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;
  • rozprowadzania wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;
  • kopiowania, modyfikowania ani rozpowszechniania treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz
  • w jakikolwiek sposób zbierania ani gromadzenia informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.
  Szczegóły zostały uregulowane w pkt. 19 i 20 niniejszej Umowy z użytkownikiem .
 2. Sprzedający muszą w szczególności przestrzegać Zasad dla sprzedawców dotyczących ofert sprzedaży, umieszczać oferty w odpowiednich kategoriach oraz prawidłowo i kompletnie opisywać je słownie oraz graficznie. Wszystkie cechy i parametry istotne dla podjęcia decyzji o kupnie, jak również wady obniżające wartość oferowanego towaru muszą być podane zgodnie z prawdą. Ponadto należy zawrzeć wszystkie informacje dotyczące warunków płatności i dostawy.
 3. Aby ułatwić sprzedawcom wystawianie przedmiotów i zapewnić kupującym bardziej dopasowane do ich potrzeb doświadczenia zakupowe, eBay prowadzi Katalog eBay, który zawiera informacje (zdjęcia, filmy, nazwy produktów, znaki towarowe, logo, nazwy handlowe, cechy i opisy itp.) dotyczące konkretnych produktów („Informacje o produkcie”). Jeśli sprzedawca korzysta z informacji o produkcie dostarczonych przez eBay podczas tworzenia oferty, a następnie są one zmieniane w katalogu eBay, mogą być także odpowiednio automatycznie aktualizowane w ofercie użytkownika.
 4. Z przyczyn technicznych możliwe jest, że oferty nie będą mogły być znalezione natychmiast po ich zamieszczeniu przy użyciu wyszukiwania według kategorii lub haseł wyszukiwania. eBay zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania aukcji do 15 minut, jeśli jest to konieczne z przyczyn technicznych. Takie przedłużenie nie będzie miało miejsca w przypadku aukcji wykorzystujących planowanie czasu rozpoczęcia.
 5. eBay umożliwia użytkownikom filtrowanie wyników wyszukiwania na podstawie różnych kryteriów. Jeśli użytkownik nie dokona wyboru, kolejność wyników wyszukiwania jest oparta między innymi na następujących podstawowych kryteriach:
  • lokalizacji kupującego, haśle wyszukiwania, stronie eBay, na której kupujący korzysta z wyszukiwania i dotychczasowej historii wyszukiwania kupującego;
  • lokalizacji przedmiotu, formie oferty, cenie, wysokości kosztów wysyłki, warunkach zwrotu, liczbie sprzedaży danego przedmiotu i trafności w odniesieniu do zapytania wyszukiwania
  • historii sprzedaży sprzedawcy, w tym zgodności z zasadami zamieszczania artykułów, szczegółowych opinii o sprzedawcy, przestrzeganiu innych zasad eBay i wskaźniku problemów
  • liczbie ofert odpowiadających zapytaniu kupującego.

  Więcej informacji na temat wyszukiwania eBay przez kupujących oraz więcej informacji na temat optymalizacji ofert pod kątem wyszukiwania eBay dla sprzedawców.

  Ponadto wyniki wyszukiwania są zawsze wyświetlane dla ofert, za których umieszczenie sprzedawca zgodził się uiścić dodatkową opłatę za ogłoszenie. Te wyniki wyszukiwania są oznaczone jako „Reklama”. Więcej informacji na temat wyników wyszukiwania „Reklam”.

 6. eBay może oferować użytkownikom spersonalizowane rekomendacje, aby zapewnić im odpowiednie doświadczenia użytkownika, które pomogą im w sprzedaży lub zakupie interesujących ich przedmiotów. Rekomendacje te mogą uwzględniać dane związane z działalnością użytkownika w serwisie eBay, w tym jego zachowania związane z wyszukiwaniem i korzystaniem z serwisu oraz historię zakupów, strony, podstrony i kategorie eBay, z których korzysta użytkownik; lokalizację przedmiotu i możliwość wysyłki do lokalizacji kupującego, format oferty, cenę, koszt wysyłki, warunki sprzedaży, opcje wysyłki, czas zakończenia oferty, historię oferty oraz związek z zapytaniem wyszukiwanym przez użytkownika; historię sprzedawcy, w tym jego praktyki związane z wystawianiem ofert, historię sprzedaży, opinie i oceny; przewidywaną możliwość uzyskania dochodu z przedmiotu; liczbę ofert odpowiadających zapytaniu wyszukiwania; sezonowość rynku, wydarzenia, oferty i trendy; oraz zainteresowanie tym lub podobnym przedmiotem ze strony podobnych użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zapewniamy spersonalizowane doświadczenia użytkownika, prosimy odwiedzić stronę.

  Użytkownik może dostosować ustawienia zindywidualizowanych reklam dotyczące swoich działań w serwisie eBay tutaj.
 7. Opis przedmiotu, jak również użyte w ofercie zdjęcia mogą odnosić się wyłącznie do oferowanego przedmiotu. Reklamowanie przedmiotów nieoferowanych w serwisie eBay jest niedozwolone. Sprzedawcy nie mogą używać żadnych znaków jakości należących do innych podmiotów, oznaczeń gwarancyjnych ani innych symboli podczas korzystania z serwisów eBay, chyba że eBay zezwoli na używanie takich oznaczeń.
 8. Sprzedawcy komercyjni, którzy oferują towary lub usługi konsumentom, są zobowiązani do dostarczenia im wymaganych prawem informacji dotyczących ochrony konsumentów oraz do poinformowania ich o istnieniu lub nieistnieniu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
 9. Przez cenę poszczególnych przedmiotów rozumie się cenę ostateczną zawierającą obowiązujący podatek VAT oraz inne składniki ceny. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów dostawy i wysyłki.
 10. Sprzedawcy nie mogą pobierać od kupujących opłat eBay lub opłat prowizyjnych poza ceną sprzedaży.
 11. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać adresów, adresów e-mail i innych danych kontaktowych uzyskanych w wyniku korzystania z serwisów eBay do celów innych niż umowna i przedumowna komunikacja. W szczególności zabronione jest odsprzedawanie tych danych lub wykorzystywanie ich do wysyłania reklam, chyba że dany użytkownik wyraził na to wcześniej wyraźną zgodę lub nie sprzeciwił się temu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Użytkownicy są odpowiedzialni za archiwizowanie na nośniku pamięci niezależnym od eBay informacji, które są dostępne za pośrednictwem „Usług eBay” i które są przechowywane przez eBay w celach dowodowych, ewidencyjnych lub w innych celach.
 13. Użytkownicy nie mogą blokować, zastępować lub modyfikować treści generowanych przez eBay lub innych użytkowników ani w inny sposób zakłócać świadczenia usług przez eBay, szczególnie jeśli takie działanie mogłoby nadmiernie przeciążyć infrastrukturę eBay.
 14. Ochrona kupujących eBay chroni kupujących zgodnie z Gwarancją zwrotu pieniędzy eBay, jeśli zakupiony przedmiot nie zostanie dostarczony, w sposób znaczący odbiega od opisu przedmiotu lub jeśli wystąpi problem z dokonaniem zwrotu. W ramach przetwarzania nowej płatności, jeśli roszczenie o ochronę kupującego zostanie rozpatrzone pozytywnie, eBay poleci firmie świadczącej usługi płatnicze eBay odpowiedzialnej za przetwarzanie płatności ceny zakupu, aby zwróciła kupującemu pieniądze w imieniu sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu eBay odpowiedniej kwoty. W takiej sytuacji eBay jest uprawniony do potrącenia kwoty zwróconej kupującemu z dostępnych kwot wypłat sprzedawcy lub, zwłaszcza jeśli dostępne kwoty wypłat sprzedawcy nie są wystarczające, do pobrania tej kwoty z jego zdeponowanych metod płatności.

6. Usługi płatności

 1. Korzystanie z usług przez użytkownika w charakterze sprzedawcy wymaga zarejestrowania się w usługach płatności. Rejestrując się jako użytkownik usług płatności, użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług płatniczych z odpowiednimi podmiotami zarządzającymi płatnościami w oparciu o Warunki usług płatności. Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji w celach obejmujących weryfikację jego tożsamości oraz zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i innymi obowiązującymi przepisami. Usługi płatności są automatycznie włączane dla wszystkich ofert, dla których są one dostępne. Jeśli użytkownik podlega ograniczeniom dotyczącym usług płatności, eBay ma prawo ograniczyć lub zawiesić jego konto eBay.
 2. Warunki usług płatności przewidują, że dostawca usług płatniczych w serwisie eBay może tymczasowo wstrzymać środki użytkownika w określonych przypadkach po naszym zawiadomieniu. Kiedy, na jakich warunkach i na jak długo może nastąpić takie wstrzymanie, określają zasady dotyczące wstrzymywania środków zawarte w Warunkach usług płatności.
 3. Jeśli użytkownik jest kupującym, który dokonuje zakupu od sprzedawcy korzystającego z usług płatności:
  • Użytkownik może płacić za takie przedmioty przy użyciu form płatności udostępnionych przez eBay. Podmiot obsługujący płatności otrzyma od użytkownika płatność przy użyciu wybranej przez użytkownika formy płatności, pobierze kwoty transakcji w imieniu sprzedawcy i zarządzi rozliczeniem wobec sprzedawcy. Użytkownik zgadza się i rozumie, że płatności otrzymane od niego przez odpowiedni podmiot płatniczy stanowią wypełnienie jego zobowiązań wobec sprzedawców.

7. Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

 1. Większość transakcji w serwisie eBay przebiega pomyślnie. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak z zakupem, Gwarancja zwrotu pieniędzy pomaga kupującym i sprzedawcom w komunikacji i znalezieniu rozwiązania ich problemów. Zasady dotyczące Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay stanowią integralną część Umowy z użytkownikiem. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay i upoważnia eBay do podjęcia ostatecznej decyzji w jakimkolwiek sporze w ramach programu Gwarancji Zwrotu Pieniędzy eBay. Powyższe nie ogranicza uprawnień kupującego i sprzedawcy do rozstrzygania sporów przed sądami powszechnymi, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia winy sprzedawcy, poinformujemy go o tym fakcie. W ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli sprzedawca zdecyduje się lub jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy kupującemu lub eBay z powodu rozstrzygnięcia sprawy na korzyść kupującego, eBay zażąda od podmiotu, który przetworzył początkową płatność, zwrotu kosztów kupującemu w imieniu sprzedawcy zgodnie z zasadami Gwarancji zwrotu pieniędzy. Kwota zwrotu zostanie potrącona z dostępnych środków sprzedawcy lub rozliczona za pomocą zapisanego instrumentu płatniczego. Sprzedawca upoważnia i zleca eBay pobranie lub zwrot zmiennych kwot z jego konta płatniczego lub obciążenie jego zapisanego instrumentu płatniczego w celu dokonania zwrotu pieniędzy kupującemu zgodnie z zasadami i procedurami eBay (w tym wszelkich kwot wynikających z transakcji zagranicznych, jak określono w zasadach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że powyższe autoryzacje są dokonywane cyklicznie, zgodnie z wymaganiami eBay w celu wdrożenia warunków Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay.
 3. Sprzedający muszą mieć ważny instrument płatniczy lub formę płatności zapisaną w serwisie eBay.
   

  Jeśli sprzedawca nie zapewni eBay odpowiedniego sposobu spłaty, eBay może nałożyć ograniczenia na konto oraz pobrać należne kwoty za pomocą innych mechanizmów windykacyjnych, w tym firmy windykacyjnej. eBay może zawiesić Gwarancję zwrotu pieniędzy eBay bez uprzedzenia, jeśli podejrzewa nadużycie lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay.

  Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay nie stanowi gwarancji produktu ani gwarancji usługi. Jest to usługa dodatkowa i nie zastępuje żadnych uprawnień przewidzianych w przepisach dotyczących praw konsumentów, czy Kodeksie Cywilnym. Niezależnie od zastosowania Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, konsumenci mogą dochodzić swoich praw w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.

 4. Poprawianie błędów w płatnościach na rzecz kupujących i sprzedających.

  Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich odkrytych przez nas błędów przetwarzania. Wszelkie błędy przetwarzania zostaną przez nas poprawione poprzez obciążenie lub uznanie metody płatności użytej do otrzymania zwrotu w ramach Gwarancji Zwrotu Pieniędzy eBay.

8. Sprzedaż międzynarodowa, zakupy międzynarodowe, tłumaczenie

 1. Wiele z usług eBay dostępnych jest w wymiarze międzynarodowym. Niektóre programy, narzędzia, możliwości serwisu, takie jak szacowany kurs lokalnej waluty i kalkulatory kosztów wysyłki międzynarodowej, mogą być szczególnie interesujące dla międzynarodowych sprzedawców i kupujących. Sprzedawcy i kupujący są zobowiązani przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży lub dostawy.
 2. Oprócz serwisu ebay.pl, towary użytkownika mogą być wystawiane w jednym lub większej liczbie międzynarodowych serwisów eBay. Użytkownik może zrezygnować z wystawiania swoich ofert w serwisach międzynarodowych, wykluczając międzynarodowe adresy dostawy ze swoich ofert. Wybierając opcję międzynarodowych adresów pocztowych, użytkownik upoważnia eBay, według jego decyzji, do wyświetlenia ofert użytkownika w serwisach eBay innych niż pierwotny serwis eBay z ofertami użytkownika oraz przyjmuje do wiadomości, że jego oferty mogą nie pojawić się we wszystkich tych serwisach.
 3. Gdy użytkownik sprzedaje swoje towary za granicę lub kupuje towary w serwisie eBay innym niż serwis jego rejestracji, do takich transakcji stosować będą się postanowienia niniejszej Umowy z użytkownikiem i zasady mające zastosowanie dla danego serwisu eBay. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady dotyczące sprzedaży za granicę.
   

  eBay zastrzega jednak, że nawet jeżeli oferty użytkownika będą zawierać możliwość wysyłki międzynarodowej, nie gwarantuje, że oferty będą wyświetlane w innych serwisach eBay niż serwis, w którym wystawi ofertę sprzedaży. Ponadto użytkownik upoważnia eBay do używania narzędzi automatycznego tłumaczenia treści na eBay oraz komunikacji między użytkownikami, w całości lub w części, na lokalny język w lokalizacjach, w których tego typu narzędzia tłumaczenia są dostępne. Na prośbę użytkownika eBay może udostępnić mu takie narzędzia do tłumaczenia treści. Dostępność i dokładność tłumaczenia nie jest jednak gwarantowana.

9. Opłaty i usługi

 1. Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. eBay pobiera opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie ofert sprzedaży. Wystawiając przedmiot na sprzedaż lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tego wykazu wchodzą w życie przynajmniej 15 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach, a w przypadku użytkowników komercyjnych – po poinformowaniu ich o zmianach drogą mailową. eBay może dokonać czasowej zmiany w opłatach za usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych ofert) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.
 2. Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z serwisami i usługami eBay, przy użyciu odpowiedniej formy płatności.
 3. Zgodnie z tą Umową z użytkownikiem oraz obowiązującymi umowami rozliczeniowymi, które użytkownik akceptuje przy konfiguracji lub zmianie metody płatności, użytkownik upoważnia eBay do automatycznego obciążania wybranej przez siebie metody płatności kwotą przyszłych obciążeń i opłat poniesionych w związku z usługami dostarczanymi przez eBay. Dotyczy to między innymi kwot należnych z tytułu opłat eBay, zwrotów oraz etykiet wysyłkowych. eBay powiadomi użytkownika o tych obciążeniach. Jeśli płatności lub kwoty należne eBay nie mogą z jakiegokolwiek powodu zostać uregulowane poprzez skonfigurowaną metodę płatności, użytkownik ma obowiązek płatności na rzecz eBay z tytułu wszystkich nieuregulowanych kwot, a eBay zastrzega sobie prawo do egzekwowania ich, oraz wszelkich poniesionych i związanych z tym dodatkowych kosztów, w inny sposób.
 4. Podmioty zajmujące się płatnościami w serwisie eBay mogą pobierać należne kwoty z dostępnych środków użytkownika zgodnie z Warunkami usług płatności.
 5. Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.
   

  Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat, z wyłączeniem przypadków, gdy pomimo dokonania opłat usługa nie była świadczona zgodnie z niniejszą Umową.

10. Usługi dodatkowe

 1. Aby zwiększyć zadowolenie kupujących, serwis eBay może oferować usługi dodatkowe użytkownika, własne lub innych podmiotów, takie jak przedłużona gwarancja, bezpłatna instalacja, dodatkowe towary.
 2. Szczegółowe informacje o usługach dodatkowych znajdują się w serwisie eBay, m.in.: Dalsze informacje o poszczególnych usługach dodatkowych są dostępne w naszych pozostałych regułach i zasadach pod linkiem: https://www.ebay.pl/help/policies/default/nasze-reguy-i-zasady?id=4205

11. Treść

 1. Przekazując nam treści (włączając w to działania skutkujące publikacją treści przy pomocy naszych usług), użytkownik udziela nam, od momentu przekazania treści, na czas obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw do tych treści (włączając w to wszelkie przedłużenia takiego czasu obowiązywania) lub do czasu usunięcia przekazanych nam treści przez użytkownika, niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw do wizerunku, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanych treści oraz do wszelkich elementów zawartych w tych treściach (takich jak m.in. teksty, obrazy, fotografie, logo, zdjęcia, znaki towarowe, projekty, nazwy, dane), włączając w to wykorzystanie w dowolnym języku, w dowolnej bazie danych, w całości lub częściowo, a także włączając w to tworzenie i korzystanie z praw zależnych („Treść”). Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić jakichkolwiek osobistych praw ani wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych Treści od eBay, jego podlicencjobiorców czy cesjonariuszy.
 2. Przekazane nam prawa obejmują prawo do kopiowania, odtwarzania, publicznego komunikowania, transmitowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, sublicencjowania, wprowadzania do i wykorzystania w bazach danych całości lub części Treści, w dowolnym procesie, formacie, na dowolnym nośniku (cyfrowym lub innym) w dowolnych znanych w chwili przekazania nam Treści środkach przekazu na potrzeby wszystkich serwisów i usług grupy eBay.
 3. Możemy zezwolić osobom trzecim (w tym użytkownikom eBay) na korzystanie z całości lub części przekazanych eBay praw w celach związanych z prowadzeniem serwisów i ze świadczeniem usług przez grupę eBay.
 4. Użytkownik gwarantuje, że Treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Treści oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem praw lub innymi przyczynami. Użytkownik udziela eBay gwarancji na wypadek jakichkolwiek finansowych konsekwencji jakichkolwiek działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do Treści, jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej konkurencji oraz/lub zniesławienia lub obrazy.
 5. Oferujemy informacje o produkcie (w tym obrazy, opisy i specyfikacje) dostarczone przez osoby trzecie (w tym użytkowników eBay). Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w swoich ofertach sprzedaży na eBay. eBay może zmienić lub cofnąć tę zgodę, np. w przypadku utraty licencji udzielonej serwisowi eBay przez innych użytkowników lub podmioty lub prawa do jej udzielania innym użytkownikom.
 6. Staramy się oferować wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że treści dostarczone przez usługi będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się, że eBay nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie czy zapewnienie poprawności ofert sprzedaży lub treści dostarczonych przez osoby trzecie poprzez usługi, oraz zgadza się nie obarczać nas ani naszych dostawców danych odpowiedzialnością za nieścisłości. Jako sprzedawca, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie poprawności treści bezpośrednio związanych ze swoimi ofertami sprzedaży. Informacje o produkcie obejmują materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać z informacji o produkcie jakichkolwiek oznaczeń związanych z prawami autorskimi, prawami własności czy oznaczeń identyfikacyjnych ani nie tworzyć prac pochodnych w oparciu o te dane (poza uwzględnieniem danych w swoich ofertach sprzedaży).

12. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że eBay nie jest tradycyjnym domem aukcyjnym. Witryna eBay jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form – od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot.
 2. Żadne postanowienie niniejszej Umowy z użytkownikiem nie ogranicza oraz nie wyłącza odpowiedzialności eBay za umyślne wprowadzenie w błąd, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez eBay lub przez jego usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z umyślnego naruszenia. Usługi eBay mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które eBay nie ma wpływu. W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, eBay wyłącza wszystkie domniemane rękojmie i gwarancje. eBay nie ponosi odpowiedzialności za straty pieniężne spowodowane winą nieumyślną, uszczerbki w reputacji bądź dobrym imieniu oraz za utracone korzyści w związku z korzystaniem przez użytkownika z witryn i usług eBay.
 3. Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności eBay, nasza odpowiedzialność względem użytkownika lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez użytkownika na rzecz eBay w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które eBay byłby odpowiedzialny lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa z użytkownikiem zawierana jest z konsumentem.

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników użytkownik zwalnia eBay (oraz jego przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty stowarzyszone, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa z użytkownikiem zawierana jest z konsumentem, a roszczenie wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy z użytkownikiem.

14. Dostęp i zakłócenia działania

 1. Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowanych w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowanych na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody eBay.
 2. Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:
  • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia infrastruktury eBay;
  • nie kopiować, nie reprodukować, nie zmieniać, nie tworzyć dzieł zależnych, nie wprowadzać do obrotu ani też publicznie nie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odpowiedniej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;
  • nie zakłócać lub nie podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz
  • nie obchodzić nagłówków eBay wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich eBay może używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

15. Zachowanie poufności

eBay nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez eBay z danych o użytkownikach reguluje Oświadczenie o prywatności. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników eBay traktuje niezwykle poważnie.

16. Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom stowarzyszonym, spółkom joint-venture oraz pracownikom eBay) i zwolnić eBay (oraz urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty stowarzyszone, spółki joint-venture oraz pracowników eBay) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy z użytkownikiem lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

17. Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franczyzy.

18. Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę. Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail (w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

19. Mechanizmy zgłaszania treści i środki służące do jej moderowania

 1. Treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie eBay nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, warunków korzystania z usług eBay, w szczególności zasad eBay, które służą jako wytyczne do korzystania z usług eBay. Dotyczy to między innymi ofert. Aktualnie obowiązujące zasady eBay można zobaczyć tutaj (w porządku alfabetycznym) lub tutaj (posortowane tematycznie).
 2. eBay zasadniczo nie ma obowiązku sprawdzania treści zamieszczanych przez użytkowników pod kątem ich zgodności z prawem lub prawami osób trzecich, warunkami korzystania z usług i zasadami eBay. eBay ma jednak prawo do przeprowadzania z własnej inicjatywy dobrowolnych kontroli w celu zidentyfikowania i określenia nielegalnych lub niezgodnych z prawem treści oraz podjęcia odpowiednich środków zgodnie z pkt. 19 ust. 7 niniejszej Umowy.
 3. eBay przewiduje następujące mechanizmy elektronicznego zgłoszenia o potencjalnie nielegalnych treściach:
  1. Wszyscy użytkownicy eBay, jak również osoby trzecie mają możliwość zgłaszania ofert i innych treści do eBay za pomocą formularza elektronicznego. Formularz jest dostępny za pośrednictwem odpowiedniego przycisku. Więcej informacji o tej funkcji zgłaszania można znaleźć tutaj.
  2. Właściciele praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych i inne prawa własności handlowej, mają w tym celu możliwość uczestnictwa w programie eBay "Program Posiadaczy Praw Własności” (Verified Rights Owner Program - VeRO), który umożliwia im szybkie i łatwe przesyłanie zgłoszeń o ofertach, które ich zdaniem naruszają jedno lub więcej z ich praw własności intelektualnej. Więcej informacji na temat Programu Posiadaczy Praw Własności można znaleźć tutaj.
  3. Organy odpowiedzialne za nadzór rynku, monitorowanie i egzekwowanie prawa, które zostały wyraźnie upoważnione przez eBay, mogą zgłaszać oferty za pośrednictwem Portalu Regulacyjnego eBay. Więcej informacji na temat Portalu Regulacyjnego można znaleźć tutaj.
 4. Zaufane podmioty sygnalizujące, którym Koordynator ds. usług cyfrowych właściwego państwa członkowskiego przyznał odpowiedni status, mają również dostęp do odpowiednich mechanizmów zgłoszenia zgodnie z pkt. 19 ust. 3 niniejszej Umowy z użytkownikiem. Zgłoszenia zaufanych podmiotów sygnalizujących będą zasadniczo traktowane priorytetowo, a ich przetwarzanie i podejmowanie decyzji będzie odbywać się bez zbędnej zwłoki.
 5. W przypadku zgłoszenia zgodnie z pkt. 19 ust. 3 lit. a) i b) niniejszej Umowy z użytkownikiem, eBay ma prawo przekazać treść zgłoszenia, jak również dane przekazane wraz ze zgłoszeniem użytkownikowi, który zamieścił zgłoszoną treść. Tożsamość osoby zgłaszającej zostanie ujawniona użytkownikowi tylko wtedy, gdy będzie to bezwzględnie konieczne.
 6. Dla dobrowolnych kontroli, o których mowa w pkt. 19 ust. 2 oraz zgłoszeń, o których mowa w pkt. 19 ust. 3 niniejszej Umowy z użytkownikiem, eBay stosuje różne procedury oraz narzędzia w celu identyfikacji, przeglądu i moderowania treści. Może to obejmować przegląd dokonywany przez człowieka, przegląd zautomatyzowany lub kombinację przeglądu dokonywanego przez człowieka i zautomatyzowanego, w zależności od konkretnego przypadku. Więcej informacji o technologiach, które firma eBay wykorzystuje w ramach zautomatyzowanych przeglądów, można znaleźć tutaj. W każdym przypadku, gdy do przeglądu treści użyto środków zautomatyzowanych, a następnie eBay podjął działania w odniesieniu do tej treści, eBay poinformuje użytkownika, który przesłał treść, o użyciu środków zautomatyzowanych w zakresie, w jakim uzasadnione interesy eBay i jego użytkowników nie wykluczają takiej informacji.
 7. eBay zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących działań, jeżeli treści zamieszczone przez użytkownika naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, warunki korzystania z usług eBay lub zasady eBay, a zatem do:
  1. udzielenia ostrzeżenia użytkownikowi
  2. usunięcia aukcji, ofert, ocen lub innych treści, które naruszają prawo lub umowę
  3. zablokowania dostępu do ofert, ocen lub innych treści
  4. ukrywania treści, między innymi na stronach wyników wyszukiwania
  5. zmniejszenia wykrywalności treści (depozycjonowanie treści)
  6. opóźnienia w publikacji ofert sprzedaży i innych treści
  7. ograniczenia korzystania z Usług eBay, w szczególności działań takich jak zakup, sprzedaż oraz możliwość zamieszczania treści
  8. odebrania specjalnego statusu sprzedawcy
  9. czasowego lub stałego zawieszenie konta eBay
  eBay ma również prawo do podejmowania takich działań w imieniu i za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych eBay.
 8. Przed tymczasowym lub trwałym zawieszeniem z powodu udostępnienia oczywiście nielegalnych treści eBay udzieli danemu użytkownikowi ostrzeżenia, o ile nie będzie to sprzeczne z celem zawieszenia. Podejmując decyzję o tymczasowym lub stałym zawieszeniu, eBay weźmie pod uwagę odpowiednie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności, o ile są one znane eBay:
  • wagę, częstotliwość i okresy popełnionych nadużyć lub naruszeń;
  • związek nadużycia lub popełnionych naruszeń z innymi zachowaniami użytkownika;
  • intencje popełnionych nadużyć lub naruszeń, o ile eBay jest w stanie je zidentyfikować.
 9. Przy określaniu środka eBay bierze również pod uwagę uzasadnione interesy użytkownika, którego dotyczy środek, interesy innych użytkowników eBay, interesy posiadaczy praw, jak również własne uzasadnione interesy jako dostawcy usług. W szczególności eBay bierze pod uwagę wagę danego naruszenia oraz to, czy istnieją przesłanki wskazujące na to, że użytkownik nie ponosi winy za naruszenie. eBay bierze również pod uwagę to, czy dany środek może zostać podjęty tylko w przypadku zaistnienia istotnego powodu. Istotny powód jest wymagany na przykład wtedy, gdy środek może prowadzić do poważnych niedogodności dla danego użytkownika. Jeśli eBay podejmie jakiś środek, poinformuje o nim danego użytkownika wraz z uzasadnieniem, o ile jest prawnie do tego zobligowany.

20. Środki stosowane w przypadku innych naruszeń

 1. Oprócz ciążących na użytkownikach obowiązków związanych z zamieszczaniem treści, nie mogą oni w żaden inny sposób naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, warunków korzystania z usług eBay, zasad eBay lub - jako sprzedawcy - warunków korzystania z serwisu eBay dotyczących przetwarzania płatności. Z aktualnie obowiązującymi zasadami eBay można zapoznać się tutaj (w porządku alfabetycznym) lub tutaj (posortowane według tematów).
 2. Naruszenie w rozumieniu pkt. 20 ust. 1 niniejszej Umowy ma miejsce między innymi, w sytuacji gdy użytkownik:
  • podaje nieprawidłowe informacje lub dokumenty dotyczące swojego konta lub nie podaje lub nie poprawia informacji lub dokumentów na żądanie eBay lub odpowiedniej firmy świadczącej usługi płatnicze eBay;
  • przekaże konto eBay lub umożliwi do niego dostęp osobom trzecim;
  • znacząco szkodzi innym użytkownikom lub eBay;
  • jako sprzedawca nie przestrzega obowiązujących zasad sprzedaży w serwisie eBay; aktualnie obowiązujące zasady sprzedaży można znaleźć tutaj;
  • nie dokonuje płatności lub jest oczywiste, że nie jest w stanie dokonać pełnej płatności wszelkich należnych kwot opłat za usługi eBay i powiązanych podmiotów w terminie; lub
  • jako sprzedawca, nie aktywuje usług płatności.
 3. eBay może podjąć środki określone w pkt. 19 ust. 7 niniejszej Umowy z użytkownikiem (we wskazanych tam okolicznościach), również w przypadku, gdy użytkownik narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, warunki korzystania z usług eBay, zasady eBay lub, jako sprzedawca, warunki korzystania z przetwarzania płatności w serwisie eBay. W takim przypadku pkt. 19 ust. 9 niniejszej Umowy z użytkownikiem stosuje się odpowiednio. eBay ma również prawo do podejmowania takich działań w imieniu i za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych eBay.

21. Wewnętrzny system rozpatrywania skarg i obsługi klienta

 1. Jeśli eBay podejmie jeden ze środków, o których mowa w pkt 19 niniejszej Umowy z użytkownikiem w związku z zamieszczonymi treściami lub podejmie środki przeciwko sprzedawcy komercyjnemu zgodnie z pkt. 4 ust. 7 niniejszej Umowy z użytkownikiem, użytkownicy, których dotyczą środki, mają możliwość w drodze elektronicznej i bezpłatnie wyjaśnić fakty i okoliczności leżące u podstaw takiego środka w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg. Dalsze informacje na temat wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg eBay można znaleźć tutaj.
 2. Użytkownicy, którzy złożyli w eBay zgłoszenie o przypuszczalnie nielegalnej treści, o którym mowa w pkt. 19 ust. 3 lit. a) i b) niniejszej Umowy z użytkownikiem mają również możliwość składania wyjaśnień za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg eBay zgodnie z pkt. 21 ust. 1 niniejszej Umowy z użytkownikiem, jeśli to zgłoszenie zostało odrzucone przez eBay w całości lub w części.
 3. Użytkownicy mogą zlecić organowi, organizacji lub stowarzyszeniu, które działają na zasadzie non-profit, właściwie ustanowionym zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadającym uzasadniony interes w zapewnieniu zgodności z rozporządzeniem UE (UE) 2022/2065 ("Akt o usługach cyfrowych") zgodnie ze swoimi celami statutowymi, złożenie w ich imieniu skarg zgodnie z pkt. 21 ust. 1 i ust. 2 niniejszej Umowy z użytkownikiem za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg eBay. eBay zapewnia, że takie skargi będą rozpatrywane priorytetowo i bez zbędnej zwłoki.
 4. Sprzedawcy komercyjni mają także możliwość składania skargi w odniesieniu do środków podjętych zgodnie z pkt. 20 niniejszej Umowy w związku z innymi naruszeniami.
 5. Możliwość złożenia skargi zgodnie z poprzednimi ustępami istnieje przez okres sześciu miesięcy. W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 26 ust. 1 i ust. 4 niniejszej Umowy z użytkownikiem okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym użytkownik został poinformowany o podjętych środkach. W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 21 ust. 2 niniejszej Umowy z użytkownikiem okres ten rozpoczyna się od dnia, w którym użytkownik został poinformowany o odrzuceniu jego zgłoszenia.
 6. eBay będzie rozpatrywać skargi złożone za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg w sposób terminowy, niedyskryminujący, staranny i obiektywny. Jeżeli skarga zawiera wystarczające podstawy do stwierdzenia, że:
  • decyzja o niepodjęciu działań w związku z zgłoszeniem jest bezzasadna, lub
  • treść, której dotyczy skarga, nie jest ani niezgodna z prawem, ani z warunkami korzystania z usług eBay; lub
  • jeżeli zachowanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka,

  eBay bez zbędnej zwłoki uchyli zaskarżoną decyzję lub środek, o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione.

  W przypadku wszelkich innych zapytań, które nie podlegają wewnętrznemu systemowi rozpatrywania skarg eBay, użytkownicy mogą bezpłatnie skontaktować się z Obsługą klienta eBay.

22. Mediacja i pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. eBay współpracuje z mediatorami oraz organami pozasądowego rozstrzygania sporów w zakresie w jakim jest do tego prawnie zobligowany w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych w związku z działaniami podjętymi na podstawie pkt. 4 ust. 7 oraz pkt. 19 i 20 niniejszej Umowy z użytkownikiem.
 2. Zawsze, gdy w danej sprawie możliwa jest mediacja lub pozasądowe rozstrzyganie sporów, eBay poinformuje danego użytkownika o tej możliwości, jak również o odpowiednich właściwych organach. Więcej informacji na temat mediacji i procesu pozasądowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj
 3. eBay zaleca swoim użytkownikom, aby przed wszczęciem postępowania mediacyjnego lub pozasądowego rozstrzygania sporów podjęli próbę rozwiązania zgłoszonych problemów za pośrednictwem wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg eBay zgodnie z pkt. 21 niniejszej Umowy z użytkownikiem.
 4. W przypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego lub pozasądowego rozstrzygania sporów, eBay i użytkownik zaangażują się w dobrej wierze w działania wybranego organu w celu rozwiązania sporu. Decyzje i propozycje wybranego organu nie będą wiążące dla żadnej ze stron. eBay zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z wybranym organem, jeżeli
  • spór dotyczący tej samej treści i na tych samych podstawach dotyczący potencjalnej nielegalności treści lub jej rzekomej niezgodności z warunkami korzystania z usług eBay został już rozstrzygnięty;
  • organ pozasądowego rozstrzygania sporów został zaangażowany po upływie sześciomiesięcznego okresu zgodnie z pkt. 21 ust. 5 niniejszej Umowy z użytkownikiem i w tym okresie nie złożono również żadnej skargi zgodnie z pkt. 21 ; lub
  • użytkownik podlega zawieszeniu z powodu częstego składania zgłoszeń lub skarg zgodnie z pkt. 23 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy z użytkownikiem.
 5. eBay nie wyraża chęci ani nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów z konsumentami przed jakąkolwiek instytucją zajmującą się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów z konsumentami.

23. Środki stosowane w przypadku nadużycia możliwości składania zgłoszeń oraz skarg

 1. eBay ma prawo zawiesić rozpatrywanie zgłoszeń od użytkowników i osób trzecich dotyczących potencjalnie nielegalnych treści na odpowiedni okres czasu lub na stałe, jeśli dany użytkownik lub osoba trzecia w przeszłości często składali oczywiście bezzasadne zgłoszenia.
 2. eBay ma prawo zawiesić rozpatrywanie skarg zgodnie z pkt. 21 na odpowiedni okres czasu lub na stałe, jeśli dany skarżący w przeszłości często składał oczywiście bezzasadne skargi.
 3. Przed zawieszeniem, o którym mowa w pkt. 23 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy z użytkownikiem, eBay wydaje ostrzeżenie, o ile nie jest to sprzeczne z celem zawieszenia. Podejmując decyzję o tymczasowym lub ostatecznym zawieszeniu, eBay bierze pod uwagę okoliczności danego przypadku, a w szczególności poniższe okoliczności, o ile są one znane eBay:
  • wagę, dotkliwość, częstotliwość i okresy bezzasadnych zgłoszeń lub skarg;
  • związek bezzasadnych zgłoszeń lub skarg z innymi zachowaniami;
  • intencje użytkownika, o ile eBay jest w stanie je zidentyfikować.

24. Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

25. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownicy mogą rozwiązać niniejszą Umowę z użytkownikiem w dowolnym momencie.
 2. eBay może rozwiązać Umowę z użytkownikiem w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku sprzedawców komercyjnych eBay przekaże oświadczenie o przyczynach zakończenia umowy, przy czym przyczyny te mogą wynikać z pkt. 19 i 20 niniejszej Umowy z użytkownikiem. Prawo do zablokowania jak również prawo do zakończenia umowy z określonych przyczyn pozostają bez zmian.
 3. Po zablokowaniu użytkownika lub zakończenia z nim umowy przez eBay, użytkownik ten nie może już korzystać z Usług eBay, także za pomocą innych kont eBay, i nie może się ponownie zarejestrować. Zablokowanie lub zakończenie nie wpływa na ważność umów już zawartych za pomocą serwisu eBay.

26. Postanowienia ogólne

 1. Jeśli którakolwiek z części tej Umowy z użytkownikiem zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, eBay może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy z użytkownikiem zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.
 2. Ta Umowa, obejmująca Oświadczenie o prywatności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

Poprzednia Umowa z użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem będzie obowiązywała w stosunku do użytkowników, którzy zarejestrują się od dnia 27 kwietnia 2021 r. W odniesieniu do użytkowników, którzy zarejestrowali się przed dniem 27 kwietnia 2021 r., poniższa Umowa z użytkownikiem obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2021 r.

1. Wprowadzenie

2. Definicje

3. Zasady i zmiany w umowie

4. Korzystanie z serwisu eBay

5. Usługi płatności

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

7. Ograniczenie dostępu do środków

8. Sprzedaż międzynarodowa, zakupy międzynarodowe, tłumaczenie

9. Nadużywanie serwisu eBay

10. Opłaty i usługi

11. Zasady plasowania ofert użytkowników biznesowych

12. Usługi dodatkowe

13. Warunki wystawiania ofert sprzedaży

14. Treść

15. Odpowiedzialność

16. Zwolnienie z odpowiedzialności

17. Dostęp i zakłócenia działania

18. Zachowanie poufności

19. Odszkodowanie

20. Brak pośrednictwa

21. Powiadomienia

22. Rozstrzyganie sporów

23. Procedura składania skarg i reklamacji

24. Wymagania techniczne

25. Zamknięcie konta

26. Postanowienia ogólne

Poprzednia Umowa z użytkownikiem

1. Wprowadzenie

Witamy w serwisie eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których pojawia się ta Umowa), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w witrynach naszych podmiotów zależnych i oddziałów zagranicznych.

Użytkownik mający miejsce zamieszkania w:

 • Unii Europejskiej zawiera umowę z eBay GmbH, siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.
 • Stanach Zjednoczonych zawiera umowę z eBay Inc., z siedzibą przy 2025 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.
 • Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited, z siedzibą przy 240 Richmond Street West, 2nd Floor Suite 02-100, Toronto, ON M5V 1V6, Kanada.
 • Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania.
 • Indiach zawiera umowę z eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą przy 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur, 049315.
 • Innym kraju lub regionie, zawiera umowę z eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15-17, 3005 Berno, Szwajcaria.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i Oświadczeniu o prywatności lub dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy, aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do jakiejkolwiek z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Niniejsze Oświadczenie o prywatności obowiązuje nowych użytkowników od chwili jego przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 1 maja 2018 r.

Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszej Umowy dotyczące konsumentów stosuje się również do osób fizycznych zawierających niniejszą Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z jej wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

2. Definicje

W niniejszej umowie zastosowane pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Plasowanie – oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług serwisu eBay, z których korzysta użytkownik biznesowy w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez serwis eBay niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;
 • Użytkownik – oznacza użytkownika serwisu eBay niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem biznesowym;
 • Użytkownik biznesowy – oznacza każdą osobę prywatną działającą w celach handlowych lub zawodowych lub każdą osobę prawną, która poprzez usługi serwisu eBay oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii Europejskiej, którzy poprzez usługi serwisu eBay oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii Europejskiej, niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów.

3. Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 15 dni od daty ich zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Oświadczenia o prywatności w sposób określony w tych zasadach. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis eBay. Przez formę pisemną oraz podpisaną rozumiemy również jej formę elektroniczną z elektronicznym jednoznacznym potwierdzeniem zawarcia umowy.

Wszystkie Zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 15 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay, a w przypadku zmiany Oświadczenia o prywatności – po upływie 30 dni. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay.

Ponadto, jeżeli zmiany dotyczą warunków korzystania z usług przez użytkowników biznesowych wymagających wprowadzenia dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian, serwis eBay może oznaczyć dłuższy termin, po upływie którego zmienione Zasady zaczynają obowiązywać.

Użytkownikowi, który nie akceptuje zmian Umowy, przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy, zgodnie z postanowieniami akapitu „Zamknięcie konta” poniżej.

Bez uszczerbku dla powyższego uprawnienia, użytkownicy biznesowi mają prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z serwisu eBay do daty rozpoczęcia obowiązywania zmienionych Zasad. Odstąpienie od umowy następuje poprzez likwidację Konta użytkownika, której użytkownik może dokonać w każdej chwili.

4. Korzystanie z serwisu eBay

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;
 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy;
 • korzystać z naszych serwisów lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszych serwisów;
 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;
 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;
 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać ofert innych użytkowników;
 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;
 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);
 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);
 • przenosić swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;
 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;
 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;
 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz
 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

5. Usługi płatności

Serwis eBay wprowadza nowe usługi płatności, w których wyznaczony podmiot eBay (każdy z nich określany jako „podmiot płatniczy”) przetwarza płatności w imieniu sprzedawców (przetwarzanie to jest określane jako „usługi płatności” lub podobne). eBay przewiduje, że rozszerzanie funkcjonalności kont sprzedawców na usługi płatności będzie realizowane w etapach, począwszy od czerwca 2021 r., powiadamiając sprzedawców, których to dotyczy.

Pełne warunki dotyczące korzystania przez sprzedawców z usług płatności są dostępne w Warunkach usług płatności - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie włączonych do niniejszego dokumentu. Użytkownik wyraża zgodę na Warunki usług płatności w zakresie mającym zastosowanie do użytkownika, niezależnie od tego, czy na koncie użytkownika aktywowano usługi płatności.

Umowa sprzedaży stanowiąca podstawę zakupu towarów jest zawierana bezpośrednio pomiędzy sprzedawcą a kupującym na takich samych zasadach jak w przypadku transakcji, dla których podmiot płatniczy nie przetwarza płatności.

Jeśli użytkownik jest kupującym, który dokonuje zakupu od sprzedawcy korzystającego z usług płatności:

 • Użytkownik może płacić za takie przedmioty przy użyciu form płatności, które udostępnia podmiot płatniczy, a podmiot płatniczy będzie zarządzał rozliczeniem na rzecz sprzedawców. Dokonując zakupów od sprzedawców, którzy korzystają z usług płatności, kupujący upoważniają podmiot obsługujący płatności do inicjowania płatności przy użyciu wybranej przez kupujących formy płatności i pobierania kwot transakcji w imieniu sprzedawców. Kupujący zgadzają się i rozumieją, że płatności otrzymane przez odpowiedni podmiot płatniczy od kupujących stanowią wypełnienie ich zobowiązań wobec sprzedawców.
 • W niektórych przypadkach transakcja może zostać odrzucona, zamrożona lub wstrzymana z dowolnego powodu, w tym z powodu podejrzenia oszustwa, braku zgodności z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy, braku zgodności z sankcjami gospodarczymi lub handlowymi, w związku z wewnętrznymi mechanizmami kontroli ryzyka eBay lub z powodu potencjalnego naruszenia jakichkolwiek zasad serwisu eBay lub podmiotu płatniczego lub polityki jakiegokolwiek z zewnętrznych dostawców usług płatniczych podmiotu płatniczego.
 • eBay, podmiot płatniczy lub jego podmioty stowarzyszone mogą zapisywać informacje dotyczące płatności, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych oraz daty ważności kart, wprowadzone przez użytkownika w serwisie eBay podczas dokonywania zakupu, realizacji kuponu lub dokonywania innych transakcji w serwisie eBay, w ramach których wprowadza się informacje o karcie. Tak przechowywane informacje o płatnościach mogą być używane jako domyślna forma płatności przy przyszłych transakcjach w serwisie eBay. W dowolnym momencie użytkownik może zaktualizować informacje o swojej karcie lub wprowadzić nowe informacje o karcie i wówczas te nowe informacje o karcie zostaną zapisane jako domyślna forma płatności. Użytkownik może zmienić domyślną formę płatności w sekcji Informacje osobiste na karcie Konto na stronie Mój eBay. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie dokładności informacji, które o nim posiadamy, i zgadza się na okresowe aktualizowanie przez eBay tak przechowywanych informacji na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika, jego bank lub innych dostawców usług płatniczych. Użytkownik poda tylko informacje o formach płatności, do których używania jesteś upoważniony.
 • Użytkownik może ubiegać się o zwrot przedmiotu lub anulowanie transakcji w serwisie eBay lub złożyć roszczenie z tytułu Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay w serwisie eBay w taki sam sposób, jak w przypadku transakcji, dla których podmiot płatniczy nie przetwarza płatności. Podmiot płatniczy zwraca zapłacone kwoty z tytułu roszczeń podnoszonych na podstawie Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay oraz z tytułu rozliczeń za zwrócone przedmioty lub anulowane transakcje w przypadkach, gdy pierwotna płatność była przetwarzana przez podmiot płatniczy. Czas zwrotu pieniędzy może się różnić w zależności od zasad stron trzecich, takich jak sieci kart kredytowych i debetowych.
 • Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów, zasad i warunków w związku z korzystaniem z usług płatności oraz nie powodować ich naruszenia przez osobę trzecią. Użytkownik rozumie, że niektóre strony trzecie, takie jak wydawcy kart kredytowych i debetowych, sieci kart kredytowych i debetowych oraz dostawcy usług płatniczych, mogą mieć własne warunki dotyczące form płatności lub rozliczeń, które użytkownik wybierze w związku z transakcjami w ramach usług płatności. Nieprzestrzeganie warunków stron trzecich może skutkować naliczeniem opłat (na przykład opłatami za przeliczenie waluty od wystawcy karty kredytowej, jeśli waluta transakcji jest inna niż waluta karty kredytowej) lub innymi działaniami podejmowanymi przez takie strony trzecie, a użytkownik zgadza się, że podmiot płatniczy nie ma kontroli ani nie ponosi odpowiedzialności za takie opłaty lub działania.

Jeśli konto użytkownika będzie kwalifikować się do aktywacji usług płatności, eBay może wysłać do niego wiadomość e-mail z prośbą o dokonanie rejestracji w usługach płatności przed określoną datą. Jeśli do użytkownika została wysłana taka wiadomość e-mail, a nie zakończył on rejestracji w określonym terminie, eBay zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości wystawiania, w tym między innymi ograniczenia nowych ofert sprzedaży, ograniczenia zmian w istniejących ofertach sprzedaży lub zakończenia ofert sprzedaży. Ograniczenia obowiązywałyby nie wcześniej niż 30 dni od daty wysłania wiadomości e-mail.

6. Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay

Większość transakcji w serwisie eBay przebiega pomyślnie. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak z zakupem, Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie pomaga kupującym i sprzedawcom w komunikacji i znalezieniu rozwiązania ich problemów. Zasady dotyczące Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay stanowią integralną część Umowy. Użytkownik zgadza się przestrzegać zasad Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay i upoważnia eBay do podjęcia ostatecznej decyzji w jakimkolwiek sporze w ramach procedury Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay. Powyższe nie ogranicza uprawnień kupującego i sprzedawcy do rozstrzygania sporów przed sądami powszechnymi, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

W ramach Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay - otwiera się w nowym oknie lub nowej karcie, jeśli sprzedawca zdecyduje się lub jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy kupującemu lub eBay z powodu rozstrzygnięcia sprawy na korzyść kupującego, możemy:

 1. zażądać od podmiotu, który przetworzył płatność, zwrotu kosztów kupującemu w imieniu sprzedawcy zgodnie z zasadami Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay. W przypadku, gdy środki wstrzymane w imieniu sprzedawcy są niewystarczające do zwrotu pieniędzy kupującemu na podstawie roszczenia z tytułu Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu eBay kwot należnych kupującemu. Sprzedawca upoważnia nas do odzyskania tych kwot od sprzedawcy w naszym imieniu zgodnie z zasadami i procedurami serwisu eBay (w tym wszelkich kwot wynikających z Transakcji międzynarodowych zgodnie z zasadami Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay).

W przypadku stwierdzenia winy sprzedawcy, powiadomimy go o tym i obciążymy go kwotą zwrotu z użyciem wybranej przez niego formy płatności lub wystawimy sprzedawcy fakturę na kwotę zwrotu. Sprzedający muszą mieć ważny instrument płatniczy lub formę płatności zapisaną w serwisie eBay. Sprzedający mogą zmienić tę formę płatności, kontaktując się z serwisem eBay.

W tym celu, jako sprzedawca, użytkownik upoważnia nas do:

 • pobierania lub zwracania zmiennych kwot z konta użytkownika w celu przetworzenia zwrotu pieniędzy kupującemu;
 • składania polecenia zapłaty przy użyciu wybranej przez użytkownika formy płatności w celu pobrania kwoty, którą zapłaciliśmy kupującemu (w przypadkach, gdy zwróciliśmy środki bezpośrednio kupującemu);
 • naliczania kwoty zwrotu na wystawionej użytkownikowi fakturze, w tym między innymi kosztów wysyłkowej etykiety zwrotnej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że powyższe upoważnienia będą przyznawane cyklicznie i w różnych terminach, zawsze gdy będą one przez nas wymagane w celu realizacji postanowień Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay. W przypadku przyszłych roszczeń, kiedy rozstrzygniemy spór na korzyść kupującego, powiadomimy sprzedawcę i będziemy obciążać sprzedawcę z użyciem wybranej przez niego formy płatności. Jeśli sprzedawca nie zapewni eBay prawidłowego sposobu spłaty, możemy pobrać należne kwoty za pomocą innych mechanizmów windykacyjnych, w tym agencji windykacyjnej. Możemy zawiesić Gwarancję zwrotu pieniędzy eBay bez uprzedzenia, jeśli podejrzewamy nadużycie lub zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay.

Gwarancja zwrotu pieniędzy eBay nie stanowi gwarancji produktu ani gwarancji usługi. Jest to usługa dodatkowa i nie zastępuje żadnych uprawnień przewidzianych w przepisach dotyczących praw konsumentów, czy Kodeksie Cywilnym. Niezależnie od zastosowania Gwarancji zwrotu pieniędzy eBay, konsumenci mogą dochodzić swoich praw w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.

7. Ograniczenie dostępu do środków

Jeśli PayPal zarządza płatnościami użytkownika, a użytkownik nie korzysta z usług płatności (jak zdefiniowano powyżej), w celu ochrony przed ryzykiem związanym z odpowiedzialnością eBay może zalecić systemowi PayPal ograniczenie dostępu do środków na koncie PayPal sprzedawcy w oparciu o określone kryteria. Kryteria te obejmują między innymi historię sprzedaży, wyniki sprzedawcy, zwroty, ryzyko związane z kategorią reklamy, kwotę transakcji lub złożenie reklamacji. Może to spowodować, że firma PayPal zdecyduje się ograniczyć dostęp do środków dostępnych na koncie PayPal użytkownika.

8. Sprzedaż międzynarodowa, zakupy międzynarodowe, tłumaczenie

Wiele z naszych Usług dostępnych jest w wymiarze międzynarodowym. Niektóre programy, narzędzia, możliwości serwisu przez nas oferowane, takie jak szacowany kurs lokalnej waluty i kalkulatory kosztów wysyłki międzynarodowej, mogą być szczególnie interesujące dla międzynarodowych sprzedawców i kupujących. Sprzedawcy i kupujący są zobowiązani przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży lub dostawy.

Oprócz serwisu ebay.pl, towary użytkownika mogą być wystawiane w jednym lub większej liczbie międzynarodowych serwisów eBay. Użytkownik może zrezygnować z wystawiania swoich ofert w serwisach międzynarodowych, wykluczając międzynarodowe adresy pocztowe ze swoich ofert. Wybierając opcję międzynarodowych adresów pocztowych, użytkownik upoważnia eBay, według jego decyzji, do wyświetlenia ofert użytkownika w serwisach eBay innych niż pierwotny serwis eBay z ofertami użytkownika oraz przyjmuje do wiadomości, że jego oferty mogą nie pojawić się we wszystkich tych serwisach.

Gdy użytkownik sprzedaje swoje towary międzynarodowo lub kupuje towary w serwisie eBay innym niż serwis jego rejestracji, do takich transakcji stosować będą się postanowienia Umowy z użytkownikiem i mających zastosowanie zasad dla danego serwisu eBay. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady sprzedaży międzynarodowej.

W odniesieniu do sprzedawców: Akceptując niniejszą Umowę z użytkownikiem, użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie jego ofert sprzedaży w serwisie eBay innym niż serwis, w którym wystawi ofertę sprzedaży, zgodnie z ustawieniami wysyłki. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z zasadami opisanymi na stronie Zasady sprzedaży międzynarodowej. Zastrzegamy jednak, że nawet jeżeli oferty użytkownika będą zawierać możliwość wysyłki międzynarodowej, nie gwarantujemy, że jego oferty będą wyświetlane w innych serwisach eBay niż serwis, w którym wystawi ofertę sprzedaży. Jeżeli użytkownik będzie sprzedawał towary w serwisie eBay innym niż serwis, w którym się zarejestrował, transakcje te będą podlegały postanowieniom Umowy z użytkownikiem oraz mającym zastosowanie zasadom, w tym programowi ochrony kupujących, obowiązującymi w danym, innym serwisie. Szczegóły można znaleźć na stronie Zasady sprzedaży międzynarodowej.

Ponadto użytkownik upoważnia nas do używania narzędzi automatycznego tłumaczenia treści na eBay oraz komunikacji między użytkownikami, w całości lub w części, na lokalny język w lokalizacjach, w których tego typu narzędzia tłumaczenia są dostępne. Na prośbę użytkownika możemy udostępnić mu takie narzędzia do tłumaczenia treści. Dostępność i dokładność tłumaczenia nie jest jednak gwarantowana.

9. Nadużywanie serwisu eBay

eBay i Społeczność współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad.

Zadaniem Programu Posiadaczy Praw Własności (skr. ang. VeRO) w serwisie eBay jest zagwarantowanie, aby wystawiane oferty sprzedaży nie naruszały praw autorskich, praw do znaków towarowych ani pozostałych praw osób trzecich. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa, powinien powiadomić nasz zespół VeRO poprzez Program Posiadaczy Praw Własności, a my przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie.

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie lub w inny sposób ograniczyć widoczność ofert sprzedaży oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi czas, przy czym minimalny okres nieaktywności musi wynosić 1 rok.

Serwis eBay informuje mailowo użytkownika biznesowego o planowanym ograniczeniu, zawieszeniu, przerwaniu świadczenia niektórych usług, planowanym usunięciu określonej treści lub innym planowanym działaniu ograniczającym możliwość korzystania z serwisu eBay przed dokonaniem planowanej czynności wraz z jej uzasadnieniem, chyba że zachodzi sytuacja uzasadniająca podjęcie tych działań bez uprzedniego poinformowania, zgodnie z informacją poniżej. Po otrzymaniu informacji użytkownik biznesowy ma prawo wypowiedzieć się co do planowanej czynności oraz jej przyczyn w ramach trybu rozpatrywania skarg i reklamacji.

Przed usunięciem konta użytkownika biznesowego, przerwaniem świadczenia usług serwisu eBay na jego rzecz lub zabronieniem dostępu do naszego serwisu, serwis eBay poinformuje o tym mailowo co najmniej 30 dni przed planowanym usunięciem konta.

Serwis eBay nie informuje użytkownika biznesowego o planowanych czynnościach związanych z nadużywaniem naszego serwisu oraz ich nie uzasadnia, jeżeli:

 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia;
 • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii (wówczas serwis eBay informuje o przyczynie podjęcia tych czynności);
 • może wykazać, że dany użytkownik biznesowy wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług pośrednictwa internetowego.

10. Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Pobieramy opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie ofert sprzedaży. Wystawiając przedmiot na sprzedaż lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 15 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach, a w przypadku użytkowników biznesowych – po poinformowaniu ich o zmianach drogą mailową. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych ofert) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszymi serwisami i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności.

Zgodnie z tą Umową z użytkownikiem oraz obowiązującymi umowami rozliczeniowymi, które użytkownik akceptuje przy konfiguracji lub zmianie metody płatności, użytkownik upoważnia eBay do automatycznego obciążania wybranej przez siebie metody płatności kwotą przyszłych obciążeń i opłat poniesionych w związku z usługami dostarczanymi przez eBay. Dotyczy to między innymi kwot należnych z tytułu opłat eBay, zwrotów oraz etykiet wysyłkowych. eBay powiadomi użytkownika o tych obciążeniach. Jeśli płatności lub kwoty należne eBay nie mogą z jakiegokolwiek powodu zostać uregulowane poprzez skonfigurowaną metodę płatności, użytkownik ma obowiązek płatności na rzecz eBay z tytułu wszystkich nieuregulowanych kwot, a eBay zastrzega sobie prawo do egzekwowania ich, oraz wszelkich poniesionych i związanych z tym dodatkowych kosztów, w inny sposób. Użytkownik może zmienić metodę płatności w dowolnym momencie na stronie Mój eBay.

Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat, z wyłączeniem przypadków, gdy pomimo dokonania opłat usługa nie była świadczona zgodnie z niniejszą Umową.

11. Zasady plasowania ofert użytkowników biznesowych

Co do zasady plasowanie zamieszczanych ofert przez użytkowników biznesowych odbywa się według kolejności ich opublikowania w serwisie eBay, zgodnie z kryterium czasu od najstarszych (najniżej) do najświeższych (najwyżej).

Naszym cele jest stworzenie platformy, w której każdy kupujący znajdzie to, czego szuka. W tym celu widoczność, umieszczanie i kolejność wyświetlania ogłoszeń i wyniki wyszukiwania mogą być uzależnione od kryteriów wyszukiwania, w szczególności od:

 • lokalizacji kupującego, zapytania, przeglądanej strony i historii wyszukiwania;
 • lokalizacji przedmiotu, rodzaju oferty (aukcja, Kup teraz), ceny, kosztów wysyłki, warunków świadczenia usług i czasu, historii i trafności względem zapytania kupującego;
 • historii sprzedawcy, w tym stosowanych rodzajów ofert, szczegółowej oceny sprzedawcy, Polityki Compliance serwisu eBay, opinii i negatywnych komentarzy;
 • ilości ofert zgodnych z zapytaniem kupującego.

Aby zwiększyć zadowolenie użytkowników:

 • informacje o danej ofercie mogą nie pojawiać się w wynikach wyszukiwania i przeglądania, niezależnie od kolejności sortowania wybranej przez kupującego,
 • aukcje mogą być również dodawane do zewnętrznych stron poprzez opcjonalne dodatkowe kanały dystrybucji;
 • niektóre opcjonalne funkcje aktualizacji będą widoczne tylko w niektórych Usługach eBay.

12. Usługi dodatkowe

Aby zwiększyć zadowolenie kupujących, serwis eBay może oferować usługi dodatkowe użytkownika, własne lub innych podmiotów, takie jak przedłużona gwarancja, bezpłatna instalacja, dodatkowe towary.

Szczegółowe informacje o usługach dodatkowych znajdują się w serwisie eBay, m.in.:

Dalsze informacje o poszczególnych usługach dodatkowych są dostępne w naszych pozostałych Regułach i zasadach pod linkiem: https://www.ebay.pl/help/policies/default/ebays-rules-policies?id=4205.

13. Warunki wystawiania ofert sprzedaży

Wystawiając ofertę sprzedaży, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad wystawiania ofert oraz zasad prowadzenia sprzedaży oraz, że:

 • ponosi odpowiedzialność za poprawność, treści oraz legalność oferty i wystawianego na sprzedaż przedmiotu i zgadza się wystawiać oferty zgodnie z zasadami dotyczącymi przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami;
 • jego oferty sprzedaży mogą nie być od razu widoczne w wynikach wyszukiwania po słowach kluczowych lub w kategoriach przez maks. 24h;
 • treści naruszające jakiekolwiek zasady eBay akceptowane przez użytkownika z chwilą zakładania konta w serwisie eBay mogą zostać zmodyfikowane, ukryte lub usunięte przez eBay według własnego uznania;
 • możemy wprowadzić zmiany w danych produktowych związanych z ofertami sprzedaży w celu uzupełnienia, usunięcia lub skorygowania informacji;
 • to, gdzie dana oferta sprzedaży będzie widoczna w wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert może zależeć od pewnych czynników, takich jak format oferty, nazwa, aktywność licytujących, czas zakończenia, słowa kluczowe, cena i koszt wysyłki, opinie, zgodność z zasadami eBay oraz oceny szczegółowe sprzedawcy. Dowiedz się, jak znaleźć swoją ofertę sprzedaży;
 • nasze zasady dotyczące ofert zduplikowanych mogą mieć także wpływ na widoczność ofert sprzedaży w wynikach wyszukiwania;
 • meta tagi i łącza URL zawarte w ofercie sprzedaży zostaną usunięte lub zmienione tak, aby nie miały wpływu wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach osób trzecich;
 • możemy przekazywać użytkownikowi opcjonalne rekomendacje w czasie wystawiania przez niego ofert sprzedaży. Rekomendacje te mogą bazować na zagregowanych danych sprzedażowych i historycznych dotyczących podobnych sprzedanych i aktywnych ofert; a rezultaty mogą się różnić zależnie od oferty. Na potrzeby działania funkcji rekomendacji użytkownik wyraża zgodę na możliwość wyświetlania danych sprzedażowych i historycznych dotyczących jego ofert sprzedaży innym sprzedawcom;
 • niektóre funkcje opcjonalne będą widoczne jedynie w wybranych Usługach eBay.

Odpowiednio, na potrzeby zapewnienia pozytywnych doświadczeń użytkowników dana oferta sprzedaży może nie być widoczna w niektórych wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert niezależnie od wybranej przez kupującego opcji sortowania.

14. Treść

Przekazując nam treści (włączając w to działania skutkujące publikacją treści przy pomocy naszych usług), użytkownik udziela nam, od momentu przekazania treści, na czas obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw do tych treści (włączając w to wszelkie przedłużenia takiego czasu obowiązywania) lub do czasu usunięcia przekazanych nam Treści przez użytkownika, niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw do wizerunku, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanych treści oraz do wszelkich elementów zawartych w tych treściach (takich jak m.in. teksty, obrazy, fotografie, logo, zdjęcia, znaki towarowe, projekty, nazwy, dane), włączając w to wykorzystanie w dowolnym języku, w dowolnej bazie danych, w całości lub częściowo, a także włączając w to tworzenie i wykorzystanie prac pochodnych („Treść”). Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić wszelkich osobistych praw ani wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych Treści od nas, naszych podlicencjobiorców czy naszych cesjonariuszy.

Przekazane nam prawa obejmują prawo do kopiowania, odtwarzania, publicznego komunikowania, transmitowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, sublicencjowania, wprowadzania do i wykorzystania w bazach danych całości lub części Treści, w dowolnym procesie, formacie, na dowolnym nośniku (cyfrowym lub innym) w dowolnych znanych w chwil przekazania nam Treści środkach przekazu na potrzeby wszystkich serwisów i usług grupy eBay.

Możemy zezwolić osobom trzecim (w tym użytkownikom eBay) na korzystanie z całości lub części przekazanych eBay praw w celach związanych z prowadzeniem serwisów i ze świadczeniem usług przez grupę eBay.

Użytkownik gwarantuje, że Treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Treści oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem praw lub innymi przyczynami. Użytkownik udziela eBay gwarancji na wypadek jakichkolwiek finansowych konsekwencji jakichkolwiek działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do Treści, jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej konkurencji oraz/lub zniesławienia lub obrazy.

Oferujemy dane produktowe (w tym obrazy, opisy i specyfikacje) dostarczone przez osoby trzecie (w tym użytkowników eBay). Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w swoich ofertach sprzedaży na eBay. eBay może zmienić lub cofnąć tę zgodę, np. w przypadku utraty licencji udzielonej serwisowi eBay przez innych użytkowników lub podmioty lub prawa do jej udzielania innym użytkownikom.

Staramy się oferować wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że treści dostarczone przez Usługi będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się, że eBay nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie czy zapewnienie poprawności ofert sprzedaży lub treści dostarczonych przez osoby trzecie poprzez Usługi, oraz zgadza się nie obarczać nas ani naszych dostawców danych odpowiedzialnością za nieścisłości. Jako sprzedawca, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie poprawności treści bezpośrednio związanych ze swoimi ofertami sprzedaży. Dane produktowe obejmują materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać z danych produktowych jakichkolwiek oznaczeń związanych z prawami autorskimi, prawami własności czy oznaczeń identyfikacyjnych ani nie tworzyć prac pochodnych w oparciu o te dane (poza uwzględnieniem danych w swoich ofertach sprzedaży).

15. Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pieniężne spowodowane winą nieumyślną, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za utracone korzyści w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem użytkownika lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez użytkownika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa zawierana jest z użytkownikiem będącym konsumentem.

16. Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa zawierana jest z użytkownikiem będącym konsumentem, a powiązane roszczenie wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.

17. Dostęp i zakłócenia działania

Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowana na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;
 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;
 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz
 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

18. Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez nas z danych o użytkownikach reguluje Oświadczenie o prywatności. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

19. Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz naszym przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, spółkom joint-venture oraz pracownikom) i zwolnić eBay (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

20. Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franczyzy.

21. Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę.

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail (w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

22. Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem eBay naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz eBay zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy eBay a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony pomocy Informacje o obsłudze klienta. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów — Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców — również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie, o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg — eBay prowadzi wewnętrzny system rozpatrywania skarg na następujących zasadach:

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg udostępniany jest użytkownikom bez dodatkowych opłat.
 • Skargi składane są przy wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia obsługi klienta. Każda zgłoszona skarga zostanie powiązane z żądaniem usługi eBay w celu przypisania i udokumentowania skargi na podstawie źródła zgłoszenia skargi oraz treści skargi.
 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg służy zgłaszaniu i rozpatrywaniu w szczególności następujących skarg dotyczących:
  • (a) domniemanego niewywiązywania się przez eBay z obowiązków ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, mającego wpływ na sytuację skarżącego;
  • (b) kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację skarżącego;
  • (c) środków stosowanych przez eBay lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację zgłaszającego skarżącego.
 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg obejmuje:
  • (a) Uważne i terminowe przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych skarg;
  • (b) Prowadzenie komunikacji w języku zrozumiałym dla użytkownika;
  • (c) Podejmowanie dalszych kroków w odniesieniu do zgłoszonych skarg w celu ustalenia rozwiązania odpowiedniego dla wagi i złożoności danej skargi;
  • (d) Rejestrowanie komunikacji, analiz i procesu decyzyjnego w odniesieniu do zgłoszonych skarg;
  • (e) Regularne informowanie skarżącego na piśmie lub z wykorzystaniem innych trwałych nośników o przebiegu i wynikach procedury rozpatrywania skargi.
 • Wykorzystując różne mechanizmy rejestrowania skarg, są one poddawane analizie w regularnych odstępach czasowych, w celu ustalenia, czy ich przedmiot dotyczy odosobnionego problemu, czy też problemu, z którym może się stykać większa liczba użytkowników. Rejestrowana jest każda przyczyna zgłaszanej skargi.

Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 25 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.

Mediacja z użytkownikami biznesowymi — eBay nie jest obowiązany ani nie wyraża zgody na udział w procedurach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez właściwe podmioty. eBay jest gotowy współpracować z mediatorami w celu osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Nie przecząc powyższemu, przed rozpoczęciem mediacji użytkownicy biznesowi powinni starać się rozwiązać problemy w drodze kontaktu z działem obsługi klienta eBay.

Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi eBay muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis eBay może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

23. Procedura składania skarg i reklamacji

Z zastrzeżeniem postanowień sekcji „Rozpatrywanie sporów”, w szczególności odnoszących się do Wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, wszelkie skargi dotyczące usług serwisu eBay powinny być przesyłane za pośrednictwem formularza Kontakt z nami. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą skarga i reklamacją i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

24. Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

25. Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego, w tym elektronicznego oświadczenia. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika na pewien czas, tak jak opisano to w Oświadczeniu o prywatności. Serwis eBay może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić użytkownika.

26. Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca Oświadczeniu o prywatności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

Czy ten artykuł był pomocny?