Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Umowa z Użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem będzie obowiązywała użytkowników, którzy zarejestrują się w dniu 1 kwietnia 2018 r. lub później od chwili rejestracji. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 1 kwietnia 2018 r., Umowa z użytkownikiem zacznie obowiązywać ich od dnia 1 maja 2018 r. Poprzednia Umowa z użytkownikiem.

 

 

Umowa z użytkownikiem     

Poniżej przedstawiono warunki określające dostęp do usług oferowanych przez serwis eBay.

 

Wprowadzenie

Witamy w serwisie eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których pojawia się ta Umowa), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w witrynach naszych podmiotów zależnych i oddziałów zagranicznych.

Użytkownik mający miejsce zamieszkania w:

 • Unii Europejskiej zawiera umowę z eBay GmbH, siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.

 • Stanach Zjednoczonych zawiera umowę z  eBay Inc., z siedzibą przy 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.

 • Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited, z siedzibą przy 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada.

 • Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania.

 • Indiach zawiera umowę z eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą przy 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur, 049315.

 • Innym kraju lub regionie, zawiera umowę z eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15-17, 3005 Berno, Szwajcaria.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i Oświadczeniu o prywatności lub dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do jakiejkolwiek z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Niniejsze Oświadczenie o prywatności obowiązuje nowych użytkowników od chwili jego przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 1 maja 2018 r..

KONSUMENCI MOGĄ ODSTĄPIĆ OD TEJ UMOWY POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM PISEMNEGO POWIADOMIENIA W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DNIA ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZŁOŻY OFERTĘ, KUPI PRZEDMIOT LUB WYSTAWI GO W SERWISIE EBAY, TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Przewiń do góry

 

Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 14 dni od daty ich zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Oświadczenia o prywatności w sposób określony w tych zasadach. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis eBay.

Wszystkie Zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ich umieszczeniu, z wyjątkiem Zasad dotyczących opłat i zwrotów oraz Oświadczenia o prywatności, które wejdą w życie odpowiednio po upływie 14 dni oraz 30 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay. 

Przewiń do góry

 

Korzystanie z serwisu eBay

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;

 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy;

 • korzystać z naszych serwisów lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszych serwisów;

 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;

 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;

 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać ofert innych użytkowników;

 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;

 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);

 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);

 • przenosić swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;

 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;

 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;

 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz

 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Przewiń do góry

Nadużywanie serwisu eBay

eBay i Społeczność współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad.

Zadaniem Programu Posiadaczy Praw Własności ( skr. ang. VeRO) w serwisie eBay jest zagwarantowanie, aby wystawiane oferty sprzedaży nie naruszały praw autorskich, praw do znaków towarowych ani pozostałych praw osób trzecich. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa, powinien powiadomić nasz zespół VeRO poprzez Program Posiadaczy Praw Własności , a my przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie.

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie lub w inny sposób ograniczyć widoczność ofert sprzedaży oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy, ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami, jak również z innych uzasadnionych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi okres czasu.

Przewiń do góry

 

Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Pobieramy opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie ofert sprzedaży. Wystawiając przedmiot na sprzedaż lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 14 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych ofert) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszymi serwisami i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności.

Zgodnie z tą Umową z użytkownikiem oraz obowiązującymi umowami rozliczeniowymi, które użytkownik akceptuje przy konfiguracji lub zmianie metody płatności, użytkownik upoważnia eBay do automatycznego obciążania wybranej przez siebie metody płatności kwotą przyszłych obciążeń i opłat poniesionych w związku z usługami dostarczanymi przez eBay. Dotyczy to między innymi kwot należnych z tytułu opłat eBay, zwrotów oraz etykiet wysyłkowych. eBay powiadomi użytkownika o tych obciążeniach. Jeśli płatności lub kwoty należne eBay nie mogą z jakiegokolwiek powodu zostać uregulowane poprzez skonfigurowaną metodę płatności, użytkownik ma obowiązek płatności na rzecz eBay z tytułu wszystkich nieuregulowanych kwot, a eBay zastrzega sobie prawo do egzekwowania ich, oraz wszelkich poniesionych i związanych z tym dodatkowych kosztów, w inny sposób. Użytkownik może zmienić metodę płatności w dowolnym momencie na stronie Mój eBay.

Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat.

Przewiń do góry

 

Warunki wystawiania ofert sprzedaży

Wystawiając ofertę sprzedaży, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad wystawiania ofert oraz zasad prowadzenia sprzedaży oraz, że:

 • ponosi odpowiedzialność za poprawność, treści oraz legalność oferty i wystawianego na sprzedaż przedmiotu i zgadza się wystawiać oferty zgodnie z zasadami dotyczącymi przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami;

 •  jego oferty sprzedazy mogą nie być od razu widoczne w wynikach wyszukiwania po słowach kluczowych lub w kategoriach przez maks. 24h. eBay nie gwarantuje dokładnych czasów trwania ofert sprzedaży;

 • treści naruszające jakiekolwiek zasady eBay mogą zostać zmodyfikowane, ukryte lub usunięte przez eBay według własnego uznania;

 • możemy wprowadzić zmiany w danych produktowych związanych z ofertami sprzedaży w celu usupełnienia, usunięcia lub skorygowania informacji;

 • to, gdzie dana oferta sprzedaży będzie widoczna w wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert może zależeć od pewnych czynników, takich jak format oferty, nazwa, aktywność licytujących, czas zakończenia, słowa kluczowe, cena i koszt wysyłki, opinie, zgodność z zasadami eBay oraz oceny szczegółowe sprzedawcy. Dowiedz się, jak znaleźć swoją ofertę sprzedaży;

 • nasze zasady dotyczące ofert zduplikowanych mogą mieć także wpływ na widoczność ofert sprzedaży w wynikach wyszukiwania;

 • meta tagi i łącza URL zawarte w ofercie sprzedaży zostaną usunięte lub zmienione tak, aby nie miały wpływu wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach osób trzecich;

 • możemy przekazywać użytownikowi opcjonalne rekomendacje w czasie wystawiania przez niego ofert sprzedaży. Rekomendacje te mogą bazować na zagregowanych danych sprzedażowych i historycznych dotyczących podobnych sprzedanych i aktywnych ofert; a rezultaty mogą się różnić zależnie od oferty. Na potrzeby działania funkcji rekomendacji użytkownik wyraża zgodę na możliwość wyświetlania danych sprzedażowych i historycznych dotyczących jego ofert sprzedaży innym sprzedawcom;

 • niektóre funkcje opcjonalne będą widoczne jedynie w wybranych Usługach eBay.

Odpowiednio, na potrzeby zapewnienia pozytywnych doświadczeń użytkowników dana oferta sprzedaży może nie być widoczna w niektórych wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert niezależnie od wybranej przez kupującego opcji sortowania.

Przewiń do góry

 

Treść

Przekazując nam treści (włączając w to działania skutkujące publikacją treści przy pomocy naszych usług), użytkownik udziela nam, od momentu przekazania treści, na czas obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw do tych treści (włączając w to wszelkie przedłużenia takiego czasu obowiązywania), niewyłącznej, ogólnoświatowej,  nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw do wizerunku, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanych treści oraz do wszelkich elementów zawartych w tych treściach (takich jak m.in. teksty, obrazy, fotografie, logo, zdjęcia, znaki towarowe, projekty, nazwy, dane), włączając w to wykorzystanie w dowolnym języku, w dowolnej bazie danych, w całości lub częściowo, a także włączając w to tworzenie i wykorzystanie prac pochodnych („Treść”). Ponadto użytkownik zrzeka się również wszelkich osobistych praw przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, oraz zobowiązuje się nie dochodzić takich praw ani wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do tych treści od nas, naszych podlicencjobiorców czy naszych cesjonariuszy.

Przekazane nam prawa obejmują prawo do kopiowania, odtwarzania, publicznego komunikowania, transmitowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, sublicencjowania, wprowadzania do i wykorzystania w bazach danych całości lub części Treści, w dowolnym procesie, formacie, na dowolnym nośniku (cyfrowym lub innym) w dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środkach przekazu na potrzeby wszystkich serwisów i usług grupy eBay.

Możemy zezwolić osobom trzecim ( w tym użytkownikom eBay) na korzystanie z całości lub części przekazanych eBay praw.

Użytkownik gwarantuje, że Treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Treści oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem praw lub innymi przyczynami. Użytkownik udziela eBay gwarancji na wypadek jakichkolwiek finansowych konsekwencji jakicholwiek działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do Treści, jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej i/lub szkodliwej konkurencji oraz/lub zniesławienia lub obrazy.

Oferujemy dane produktowe (w tym obrazy, opisy i specyfikacje) dostarczone przez osoby trzecie (w tym użytkowników eBay). Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w swoich ofertach sprzedaży na eBay. eBay może, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić lub cofnąć tę zgodę.

Staramy się oferować wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że treści dostarczone przez Usługi będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się, że eBay nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie czy zapewnienie poprawności ofert sprzedaży lub treści dostarczonych przez osoby trzecie poprzez Usługi, oraz zgadza się nie obarczać nas ani naszych dostawców danych odpowiedzialnością za nieścisłości. Jako sprzedawca, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie poprawności treści bezpośrednio związanych ze swoimi ofertami sprzedaży. Dane produktowe obejmują materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać z danych produktowych jakichkolwiek oznaczeń związanych z prawami autorskimi, prawami własności czy oznaczeń identyfikacyjnych ani nie tworzyć prac pochodnych w oparciu o te dane (poza uwzględnieniem danych w swoich ofertach sprzedaży).

Przewiń do góry

 

Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, zaś nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pieniężne, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za żadne szkody specjalne, niebezpośrednie lub następcze, spowodowane korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Przewiń do góry

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami.

Przewiń do góry

 

Dostęp i zakłócenia działania

Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowana na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub, według naszego swobodnego uznania, mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;

 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;

 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz

 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

Przewiń do góry

 

Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez nas z danych o użytkownikach reguluje Oświadczenie o prywatności. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

Przewiń do góry

 

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz naszym przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, spółkom joint-venture oraz pracownikom) i zwolnić eBay (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

Przewiń do góry

 

Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franczyzy.

Przewiń do góry

 

Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę.

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail ( w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

Przewiń do góry

 

Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem eBay naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz eBay zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy eBay a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony pomocy Informacje o obsłudze klienta. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

 • Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów — Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców — również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie ,o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.

 • Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 25 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.

 • Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi eBay muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis eBay może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

Przewiń do góry

 

Procedura składania reklamacji

Wszelkie skargi dotyczące usług serwisu eBay powinny być przesyłane za pośrednictwem formularza Kontakt z nami. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą reklamacją i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

Przewiń do góry

 

Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

Przewiń do góry

 

Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika na pewien czas, tak jak opisano to w Oświadczeniu o prywatności. Serwis eBay może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić użytkownika.

Przewiń do góry

 

Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca Oświadczeniu o prywatności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

Powiadomienia prawne należy przesyłać listem poleconym do 30 kwietnia 2018 r. na adres: eBay Europe S.à.r.l., 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luksemburg, a od 1 maja 2018 r. na adres: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy (Nr VAT DE 200081785).

Przewiń do góry

Poprzednia Umowa z Użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem będzie obowiązywała użytkowników, którzy zarejestrują się w dniu 10 lipca 2008 r. lub później od chwili rejestracji. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 10 lipca 2008 r., Umowa z użytkownikiem zacznie obowiązywać ich od dnia 13 sierpnia 2008 r. Poprzednia Umowa z użytkownikiem.

Umowa z użytkownikiem     

Poniżej przedstawiono warunki określające dostęp do usług oferowanych przez serwis eBay.

Wprowadzenie

Witamy w serwisie eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których pojawia się ta Umowa), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w witrynach naszych podmiotów zależnych i oddziałów zagranicznych.

 • Użytkownik mający miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej zawiera niniejszą Umowę z eBay Europe S.à r.l., z siedzibą przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

 • Użytkownik mający miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych zawiera niniejszą Umowę z  eBay Inc., z siedzibą przy 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.

 • Od 1 lipca 2017 r. użytkownik mający miejsce zamieszkania w Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited z siedzibą przy 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada.

 • Od 1 sierpnia 2017 r. użytkownik mający miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 5 New Street Square, London, EC4A 3TW, Wielka Brytania.

 • Użytkownik mający przed 1 sierpnia 2017 r. miejsce zamieszkania w Indiach zawiera umowę z eBay India Private Limited, 14th Floor, North Block, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400063, Maharashtra; Po 1 sierpnia 2017 r. zawiera umowę z eBay International AG, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15/17, 3005, Berno, Szwajcaria.

 • Użytkownicy mający miejsce zamieszkania w pozostałych krajach zawierają niniejszą umowę z eBay International AG, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15/17, 3005, Berno, Szwajcaria.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i Zasadach zachowania poufności lub dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Zasadach zachowania poufności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do jakiejkolwiek z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Niniejsze Umowa zachowania poufności obowiązują nowych użytkowników od chwili ich przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 13 sierpnia 2008 r..

KONSUMENCI MOGĄ ODSTĄPIĆ OD TEJ UMOWY POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM PISEMNEGO POWIADOMIENIA W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DNIA ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZŁOŻY OFERTĘ, KUPI PRZEDMIOT LUB WYSTAWI GO W SERWISIE EBAY, TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 14 dni od daty ich zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Zasad zachowania poufności w sposób określony w tych zasadach. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis eBay.

Wszystkie Zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ich umieszczeniu, z wyjątkiem Zasad dotyczących opłat i zwrotów oraz Zasad zachowania poufności w serwisie eBay, które wejdą w życie odpowiednio po upływie 14 dni oraz 30 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay. 

Korzystanie z serwisu eBay

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;

 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy;

 • korzystać z naszych serwisów lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszych serwisów;

 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;

 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;

 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać aukcji innych użytkowników;

 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;

 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);

 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);

 • przenosić swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;

 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;

 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;

 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz

 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Nadużywanie serwisu eBay

eBay i Społeczność współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad.

Zadaniem Programu Posiadaczy Praw Własności ( skr. ang. VeRO) w serwisie eBay jest zagwarantowanie, aby przedmioty wystawiane na aukcjach nie naruszały praw autorskich, praw do znaków towarowych ani pozostałych praw osób trzecich. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa, powinien powiadomić nasz zespół VeRO poprzez Program Posiadaczy Praw Własności , a my przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie.

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy, ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami, jak również z innych uzasadnionych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi okres czasu.

Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Pobieramy opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie przedmiotów na aukcje. Wystawiając przedmiot na aukcję lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 14 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych aukcji) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszymi serwisami i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności. Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat.

Treść

Przekazując nam lub jakiemukolwiek innemu członkowi serwisu eBay treść, użytkownik udziela nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania (na wielu poziomach) licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanej treści, w zakresie dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środków przekazu (mediów). Użytkownik zrzeka się również wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych treści w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, a w pozostałym zakresie upoważnia nas do wykonywania osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do tych treści. .

Dla wygody sprzedawców możemy zaoferować katalogi zdjęć, opisy i charakterystyki produktów dostarczone przez osoby trzecie. Staramy się oferować zawsze wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że katalogi będą zawsze poprawne i aktualne. Jeśli użytkownik zdecyduje się umieścić treść z katalogu w swoich aukcjach, na użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie poprawności aukcji oraz upewnienie się, że nie zawierają informacji wprowadzających w błąd. Użytkownik zgadza się nie obarczać naszych dostawców katalogów odpowiedzialnością za nieścisłości zawarte w ich katalogach. Katalogi mogą zawierać materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Katalogów można używać wyłącznie do celów informacyjnych i wyłącznie w połączeniu z aukcjami użytkowników serwisu eBay. Nie wolno używać katalogu w sposób, który ograniczałby lub naruszał prawa i innych osób.

Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na aukcjach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności aukcji lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, zaś nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pieniężne, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za żadne szkody specjalne, niebezpośrednie lub następcze, spowodowane korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami.

Dostęp i zakłócenia działania

Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowana na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub, według naszego swobodnego uznania, mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;

 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;

 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz

 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez nas z danych o użytkownikach regulują Zasady zachowania poufności serwisu eBay. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz naszym przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, spółkom joint-venture oraz pracownikom) i zwolnić eBay (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franszyzy.

Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę.

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail ( w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem eBay naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz eBay zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy eBay a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony pomocy Informacje o obsłudze klienta. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

 • Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów — Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców — również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie ,o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.

 • Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 25 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.

 • Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi eBay muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis eBay może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

Procedura składania reklamacji

Wszelkie skargi dotyczące usług serwisu eBay powinny być przesyłane za pośrednictwem formularza Kontakt z nami. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą reklamacją i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika na pewien czas, tak jak opisano to w Zasadach zachowania poufności serwisu eBay. Serwis eBay może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić użytkownika.

Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca Zasady zachowania poufności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

 

Niniejsza umowa z użytkownikiem (zwana dalej „Umową” lub „Umową z Użytkownikiem”) zawiera warunki korzystania przez użytkownika z naszych usług udostępnianych pod adresem: http://www.ebay.pl/ oraz jego rozszerzeniami („Serwis eBay” lub „nasz Serwis”). Stroną umowy względem Członków zamieszkałych lub mających swoją siedzibę w Unii Europejskiej jest eBay Europe S.à r.l., 15 rue Notre Dame, L-2240 Luxemburg. Stroną umowy względem Członków zamieszkałych lub mających swoją siedzibę poza Unią Europejską (aczkolwiek nie w USA) jest eBay International AG, Helvetiastrasse 15/17, CH-3005, Berno. Stroną umowy względem Członków zamieszkałych lub mających swoją siedzibę w USA jest eBay Inc., 2145 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA. W dalszej części Umowy strony te zwane są „Firmą eBay”.

Ponadto, korzystanie z Serwisu eBay jest również uregulowane w Zasadach serwisu eBay (http://pages.ebay.pl/help/policies/index.html). Nasze Zasady dotyczące przerw w działaniu, Zasady korzystania z forów, Zasady dotyczące ofert niewiążących, Zasady wystawiania przedmiotów na aukcje, Zasady dotyczące Centrum Bezpieczeństwa Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy, Zasady dotyczące opłat i zwrotów opłat, Zasady dotyczące tożsamości i wszelkie inne Zasady zamieszczone na naszym Serwisie („Zasady serwisu eBay”) są włączone w treść niniejszej Umowy poprzez poczynione w niej odniesienia.

Umowa z użytkownikiem oraz Zasady serwisu eBay znajdują zastosowanie również, jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu eBay lub jego części z innych witryn. Umowa z użytkownikiem oraz Zasady określają również ogólne reguły stosowane do korzystania z innych serwisów aukcyjnych prowadzonych przez Firmę eBay („Inne Serwisy eBay”). Jeżeli użytkownik korzysta z Innych Serwisów eBay, powinien zapoznać się z Umową z Użytkownikiem oraz Zasadami serwisu eBay znajdującymi zastosowanie do określonego serwisu oraz powinien stosować je w trakcie korzystania z tego serwisu.

UŻYTKOWNIK BĘDĄCY KONSUMENTEM MOŻE ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE PISEMNEGO POWIADOMIENIA W TERMINIE JEDNEGO MIESIĄCA OD DNIA ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYTKOWNIK TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA W PRZYPADKU ZŁOŻENIA OFERTY LUB NABYCIA CZY TEŻ WYSTAWIENIA PRZEDMIOTU W SERWISIE EBAY.

Możemy dokonywać zmian w treści niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w Serwisie. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników, licząc od dnia zamieszczenia w naszym Serwisie. Zmieniona Umowa zacznie obowiązywać dotychczasowych użytkowników po upływie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia. Wszelkie inne zmiany niniejszej Umowy zyskują moc obowiązującą pod warunkiem dochowania formy pisemnej oraz podpisania przez użytkownika i Firmę eBay.

Zasady serwisu eBay mogą zostać zmienione od czasu od czasu, przy czym zmiany obowiązywać będą ze skutkiem natychmiastowym z wyjątkiem Zasad zachowania poufności oraz Zasad dotyczących opłat i zwrotów opłat, o których zmianach użytkownik zostanie zawiadomiony z 14-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z Serwisu eBay.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2007 r. – w odniesieniu do nowo rejestrujących się użytkowników.

 

 1. Ograniczenia w zakresie członkostwa

  Nasze usługi nie są dostępne dla osób poniżej 18. roku życia, ani też dla tymczasowo lub bezterminowo zawieszonych użytkowników Serwisu eBay. W przypadku niespełniania warunków dotyczących korzystania z naszych usług – prosimy z nich nie korzystać. W przypadku rejestrowania się jako podmiot gospodarczy użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do związania tegoż podmiotu postanowieniami niniejszej Umowy.

 2. Rejestracja oraz Nazwa Użytkownika

  Korzystanie z Serwisu eBay wymaga rejestracji w Serwisie eBay, o której Firma eBay decyduje według swojego swobodnego uznania. Użytkownik powinien otworzyć Konto eBay, wybrać Nazwę Użytkownika oraz zaakceptować Umowę z Użytkownikiem oraz Zasady zachowania poufności. Dane przekazane w celu rejestracji muszą być kompletne i dokładne. Nazwa Użytkownika nie może składać się z adresu poczty elektronicznej lub adresu witryny internetowej, nie może naruszać praw osób trzecich (takich jak znaki towarowe lub prawa do nazwy), jak również nie może być obraźliwa. Firma eBay zastrzega sobie prawo usunięcia Konta eBay, jeśli użytkownik nie dokończy rejestracji w rozsądnym terminie.

  Użytkownik jest odpowiedzialny ze wszelkie działania podejmowane na podstawie takiej Nazwy Użytkownika. Za zabezpieczenie Nazwy Użytkownika oraz hasła odpowiada użytkownik. Użytkownik nie może ujawniać ani przekazywać swojej Nazwy Użytkownika innym osobom. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Firmy eBay o naruszeniu swojego Konta eBay przez osobę trzecią.

 3. Serwis eBay jako miejsce zawierania transakcji

  3.1 Serwis eBay nie jest domem aukcyjnym. Pomimo że mówi się o nas jako o „aukcyjnej witrynie internetowej (funkcjonującej w trybie dostępu bezpośredniego – online)”, należy mieć na uwadze fakt, że nie jesteśmy typowym domem aukcyjnym. Serwis eBay funkcjonuje jako miejsce pozwalające zarejestrowanym użytkownikom na oferowanie, sprzedaż i zakup niemal wszystkich rodzajów artykułów, w dowolnej chwili, z dowolnego miejsca przy użyciu wielorakich form – od stałej ceny po transakcje typu aukcyjnego, o ile oferowanie, sprzedawanie oraz kupowanie jest zgodne z prawem, Umową z Użytkownikiem oraz Zasadami serwisu eBay. Firma eBay nie oferuje przedmiotów na sprzedaż, nie bierze udziału w licytacjach przedmiotów, nie przyjmuje ofert lub zamówień, jak również nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych między kupującymi a sprzedającymi. W konsekwencji nie sprawujemy kontroli nad jakością, bezpieczeństwem czy też zgodnością oferowanych przedmiotów z prawem, prawdziwością lub dokładnością ofert aukcyjnych, prawa sprzedających do sprzedaży przedmiotów ani prawa kupujących do ich zakupu. Prosimy nie zakładać, że oferta, sprzedaż, zakup, export lub import dowolnego przedmiotu są ważne i zgodne z prawem tylko dlatego, że przedmiot został wystawiony w naszym Serwisie. Nie gwarantujemy, że kupujący i sprzedający istotnie zawrą i sfinalizują daną transakcję. Użytkownik przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Ponadto użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowanie wszelkich koniecznych informacji (do celów księgowych, ewidencyjnych oraz wszelkich innych celów) na trwałym nośniku poza systemem eBay.

  3.2 Przedmioty objęte ograniczeniami. Użytkownikowi nie wolno wystawiać w naszym Serwisie przedmiotów (ani realizować transakcji zainicjowanych przy pomocy naszych usług), które mogą naruszać jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, Umowę z Użytkownikiem lub nasze Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy (http://pages.ebay.pl/help/policies/items-ov.html). Firma eBay nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ochronę użytkownika przed niebezpiecznymi przedmiotami wystawionymi na sprzedaż w Serwisie eBay.

  3.3 Weryfikacja tożsamości. Używamy wielu technik w celu zweryfikowania dokładności informacji podawanych przez naszych użytkowników podczas rejestracji w Serwisie eBay. Jednakże z uwagi na trudności związane z weryfikacją użytkowników w Internecie, Firma eBay nie może potwierdzać ani nie potwierdza domniemanej tożsamości użytkowników lub ważności informacji zamieszczanych przez nich w Serwisie eBay. Nasz system ocen, oparty na opiniach, pomoże danemu użytkownikowi dokonać oceny innego użytkownika, z którym przeprowadza transakcję. Zachęcamy użytkowników do indywidualnego kontaktowania się z potencjalnymi partnerami handlowymi z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w naszym Serwisie. Użytkownicy mogą również rozważyć skorzystanie z oferowanych przez zaufane osoby trzecie usług escrow, które zapewniają dodatkową weryfikację użytkowników.

  Firma eBay może żądać potwierdzenia danych użytkownika przekazanych w trakcie procesu rejestracji poprzez przedłożenie kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Niedostarczenie dokumentu tożsamości na żądanie Firmy eBay spowoduje zawieszenia usług świadczonych na rzecz użytkownika, w związku z czym użytkownik nie będzie mógł wystawiać przedmiotów na aukcje ani brać udziału w licytacji.

  3.4 Opinie. Użytkownikowi nie wolno jest podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii, takich jak wystawianie opinii o samym sobie lub zwracanie się do osób trzecich o wystawienie opinii. Opinia musi być uczciwa, rzetelna oraz zgodna z prawem. W szczególności, opinia nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich. Aby zapewnić właściwe korzystanie z systemu opinii, Firma eBay usunie opinie w kilku określonych przypadkach opisanych w Zasadach dotyczących wycofywania opinii (http://pages.ebay.pl/help/policies/feedback-abuse-withdrawal.html).

  W przypadku uzyskania przez danego użytkownika w oparciu o dotyczących go opinii oceny netto wynoszącej –4 prawo użytkownika do korzystania z naszych usług zostanie zawieszone, uniemożliwiając wystawianie przedmiotów na aukcje i uczestnictwo w licytacji. System ocen oparty na opiniach służy wyłącznie usprawnianiu operacji handlowych prowadzonych w gronie użytkowników Serwisu eBay, przy czym użytkownik zgadza się niniejszym, że nie będzie zbywać ani przenosić swojej oceny opartej na opiniach na jakiekolwiek inne miejsce poza Serwisem eBay. Nie zapewniamy użytkownikowi technicznych możliwości przeniesienia opinii z innych witryn do Serwisu eBay, jako że tego rodzaju informacje nie odzwierciedlają opinii, jaką dany użytkownik posiada w obrębie naszej społeczności. Z tych samych powodów nie pozwalamy na korzystanie z certyfikatów wystawianych przez osoby trzecie lub certyfikatów zaufania.

  3.5 Odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek prawa, roszczenia, lub powództwa użytkownika wobec jakiegokolwiek innego użytkownika, wynikającego z korzystania przez tego ostatniego z naszego Serwisu, dany użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykonywanie takiego prawa, roszczenia lub powództwa niezależnie od nas i bez regresu do nas oraz zwalnia Firmę eBay (jak również naszą spółkę-matkę, podmioty zależne, powiązane, członków zarządu, kierownictwo/dyrekcję, pośredników/agentów i pracowników) ze wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków– w tym: kosztów z tytułu obsługi prawnej, znanych i nieznanych użytkownikowi, wynikających z tego rodzaju prawa, roszczenia lub powództwa (pozwu) bądź w jakikolwiek sposób z nimi związanych. Zasady dotyczące Zwolnienia od odpowiedzialności nie mają zastosowania do użytkownika będącego konsumentem, stąd też prawa takiego użytkownika mogą być uregulowane inaczej niż opisano w niniejszym postanowieniu.

  3.6 Kontrola informacji. Serwis eBay umożliwia użytkownikom eBay umieszczanie treści w Serwisie eBay. Zasadniczo nie kontrolujemy informacji przekazywanych przez użytkowników Serwisu eBay, które są udostępniane za pośrednictwem naszego systemu. Może się zdarzyć, że dany użytkownik stwierdzi, iż określone informacje innego użytkownika są obraźliwe, szkodliwe, nieprecyzyjne, oszukańcze lub zwodnicze. Prosimy zatem przy korzystaniu z naszego Serwisu postępować rozważnie, kierować się zdrowym rozsądkiem i prowadzić bezpieczny obrót handlowy. Ponadto zwracamy uwagę, że użytkownicy narażeni są także na ryzyko prowadzenia transakcji z obywatelami innych państw, osobami nieletnimi bądź osobami podszywającymi się pod innych.

 4. Licytowanie i kupowanie

  Jako kupujący, użytkownik zawrze daną umowę ze sprzedającym i będzie zobowiązany do sfinalizowania transakcji, jeżeli:

  a.dokona zakupu przedmiotu według jednego z naszych formatów sprzedaży po stałej cenie; lub

  b.zaoferuje najwyższą kwotę jako licytant do momentu zamknięcia danej aukcji (spełniając odpowiednie minimalne wymogi odnośnie do oferty minimalnej lub ceny minimalnej), przy czym jego oferta zostanie zaakceptowana przez sprzedającego – o ile dany przedmiot nie został wystawiony w kategorii określonej w naszych Zasadach dotyczących ofert niewiążących, względnie transakcja nie jest zabroniona przez prawo, przez Umowę z Użytkownikiem lub Zasady serwisu eBay.

  Przystępując do licytacji danego przedmiotu, użytkownik wyraża zgodę na związanie się warunkami sprzedaży, zawartymi w opisie tegoż przedmiotu. Wycofać daną ofertę można jedynie w wyjątkowych okolicznościach – np. w przypadku wprowadzenia znacznych zmian przez sprzedającego w opisie przedmiotu już po złożeniu oferty licytacyjnej, popełnienia oczywistego błędu w opisie, względnie – braku możliwości ustalenia tożsamości sprzedającego. Występując jako kupujący, dany użytkownik musi być uprawniony do licytowania i zakupu każdego przedmiotu, jaki zamierza licytować.

 5. Wystawianie na aukcje i sprzedaż

  5.1 Opis aukcji. Jako sprzedający, użytkownik musi być uprawniony do sprzedaży każdego przedmiotu uwzględnionego w ramach danej aukcji, jak również gwarantować, że sprzedaż takich przedmiotów osobom zamieszkałym w Polsce, bądź też (w przypadku gdy kupujący zamieszkuje za granicą) osobom zamieszkałym za granicą jest zgodna z właściwym dla tych osób prawem. Wszystkie przedmioty wymagają wystawienia na licytację w odpowiedniej kategorii. Wszystkie przedmioty w aukcjach wielu przedmiotów muszą być jednakowe. Użytkownikowi nie wolno prowadzić jednocześnie w naszym Serwisie promocji jednakowych przedmiotów w większej liczbie aukcji niż 10 (czy to w przypadku aukcji wielu przedmiotów, czy też przy normalnym stylu licytowania). Użytkownik zgadza się, że jego aukcja będzie dostępna w Serwisie eBay, wszystkich Innych Serwisach eBay oraz za pośrednictwem aplikacji (programów) osób trzecich (takich jak aplikacje wap pozwalające na dostęp z przenośnych urządzeń). Część aukcji danego użytkownika może zostać poddana w tym celu automatycznemu tłumaczeniu.

  Sprzedający będący przedsiębiorcami powinni przestrzegać obowiązków informacyjnych określonych w przepisach prawa dotyczących ochrony konsumenta, takich jak dane kontaktowe oraz informacja o prawie odstąpienia, jeśli przepisy te znajdują zastosowanie.

  5.2 Brak możliwości odwołania. Użytkownik zgadza się z tym, że rozpoczniemy świadczenie usług na rzecz użytkownika, gdy tylko użytkownik prześle nam formularz „Sprzedaj przedmiot”, oraz zgadza się na to, że nie będzie miał prawa odwołania aukcji zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi umów zawieranych na odległość lub innymi odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi w kraju użytkownika.

  5.3 Sfinalizowanie transakcji. Dana umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia aukcji, jeśli sprzedający otrzyma co najmniej jedną ofertę zgłoszoną po ustalonej minimalnej cenie ofertowej lub powyżej tej ceny (lub – w przypadku aukcji z ceną minimalną – po cenie minimalnej lub powyżej tej ceny). Umowę taką zawiera się z chwilą zakończenia aukcji z osobą, która złożyła ofertę o najwyższej wartości, chyba że dany przedmiot został wystawiony w kategorii podlegającej Zasadom dotyczącym ofert niewiążących lub sprzedający nie może ustalić tożsamości kupującego.

  5.4 Oszustwo. Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania innych środków, Serwis eBay może zawiesić lub zamknąć konto danego użytkownika, jeśli zachodzi podejrzenie, że użytkownik ten prowadzi lub zamierza prowadzić nieuczciwą działalność pozostającą w związku z Serwisem eBay lub w jakikolwiek sposób zaangażował się w taką działalność lub jest z nią związany.

  5.5 Program VeRO. Opisy przedmiotów, zamieszczone zdjęcia, jak również przedmioty oferowane w Serwisie eBay, nie mogą naruszać praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim. Firma eBay nie ponosi odpowiedzialności za zweryfikowanie prawa sprzedającego do wystawiania przedmiotów na licytację i ich sprzedawania. Za pomocą naszego Programu Posiadaczy Praw Własności (skr. ang. „VeRO”) staramy się zapewnić, aby wystawiane przedmioty nie naruszały praw autorskich, praw do znaku towarowego lub innych praw osób trzecich. Uczestnictwo w tym programie pozwala osobom trzecim zawiadamiać nas o przypadkach, w których – zgodnie z ich przekonaniem – nastąpiło naruszenie ich praw własności intelektualnej, my zaś ze swej strony możemy usuwać przedmioty wskazane w takim zawiadomieniu i zawieszać sprzedających wskazanych w takim zawiadomieniu. Zwracamy uwagę, że wybrane dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika mogą być udostępniane uczestnikom Programu VeRO – zgodnie z Zasadami zachowania poufności.

  5.6 Zakaz manipulowania cenami. Użytkownikowi nie wolno jest manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu ani też zakłócać aukcji prowadzonych przez innych użytkowników. W szczególności nie wolno mu: (a) zgłaszać oferty na aukcję, w której występuje jako sprzedający, lub powodować, aby inna osoba licytowała podczas takich aukcji w jego imieniu; (b) nawiązywać kontaktów z licytantami w ramach aukcji w celu zaoferowania podobnych przedmiotów licytantom; lub (c) występować z ofertami lub dokonywać jakichkolwiek płatności przy użyciu fałszywej Nazwy Użytkownika.

 6. Opłaty

  Przyłączenie się do Serwisu eBay i licytowanie przedmiotów nie podlega opłatom, niemniej użytkownik ponosi koszty dostępu do naszego Serwisu oraz koszty komunikacji z innymi użytkownikami. Pobieramy opłaty za wystawianie przedmiotów na aukcje w celu sprzedaży w naszym Serwisie, a wystawiając przedmiot na aukcję, użytkownik ma możliwość sprawdzenia oraz zaakceptowania opłat, którymi zostanie obciążony. Nasze opłaty są określone w naszych Zasadach dotyczących opłat i zwrotów opłat, które stanowią część niniejszej Umowy.

  Możemy w dowolnej chwili wprowadzać zmiany w zakresie tych zasad, przy czym każda taka zmiana nabiera mocy wiążącej po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia na Forum komunikatów w Serwisie eBay (względnie – w późniejszym okresie, o jakim zawiadomimy). W przypadku, gdy wprowadzamy nowe usługi, opłaty za te usługi obowiązują w chwili rozpoczęcia świadczenia tych usług. Możemy zdecydować się na czasową zmianę naszych Zasad dotyczących opłat i zwrotów opłat oraz samych opłat za nasze usługi dla celów akcji promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych aukcji), a zmiany takie są skuteczne z chwilą ogłoszenia tymczasowej akcji promocyjnej w Serwisie eBay. Zmiany naszych Zasad dotyczących opłat i zwrotów opłat nie będą dotyczyć aukcji rozpoczętych przed wprowadzeniem zmian. Brak akceptacji zmian ze strony użytkownika powinien wiązać się z zaprzestaniem korzystania z usług Firmy eBay.

  Niezależnie od tego, czy użytkownik występuje jako przedsiębiorca, czy też nie, do prowadzonej przezeń transakcji może się znaleźć zastosowanie podatek od towarów i usług oraz inne podatki. Na sprzedających spoczywa obowiązek uiszczenia wszystkich opłat związanych z korzystaniem z naszych usług lub naszego Serwisu, a także wszystkich mających zastosowanie podatków. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od nas pocztą elektroniczną faktur wystawionych w formie elektronicznej.

 7. Informacje Użytkownika

  7.1 Definicja. Terminem „Informacje Użytkownika” określamy wszelkie informacje, jakich użytkownik udziela nam lub innym użytkownikom w związku z usługami Serwisu eBay, w szczególności w ramach rejestracji, licytowania, wystawiania na aukcję lub wystawiania opinii (należy tu w szczególności każdy opis wystawionego przedmiotu), wpisy umieszczane na forum dyskusyjnym, blogi, katalogi oraz wszelkie inne treści zamieszczane przez użytkownika w Serwisie eBay. Wyłączną odpowiedzialność za Informacje Użytkownika ponosi sam użytkownik, my jedynie występujemy w roli biernego przekaźnika Informacji Użytkownika publikowanych przez niego w trybie online. Firma eBay zastrzega sobie również prawo do zastosowania środków mających na celu opóźnienie publikacji Informacji Użytkownika ze względów bezpieczeństwa.

  7.2 Ograniczenia. Informacje Użytkownika oraz działania użytkownika w Serwisie eBay nie mogą naruszać jakichkolwiek właściwych przepisów prawa, Umowy z Użytkownikiem lub Zasad serwisu eBay. W szczególności, Informacje Użytkownika, podobnie jak działania prowadzone przez użytkownika w Serwisie eBay, nie mogą:

  a. być nieprawdziwe, nierzetelne ani wprowadzające w błąd;

  b. być obraźliwe lub grożące innym, obelżywe, zniesławiające, ani nie mogą powodować naruszenia praw autorskich, prywatności i poufności, ani też innych praw;

  c. powodować naruszenia praw autorskich osób trzecich, ich praw patentowych, praw do znaku towarowego, tajemnic handlowych bądź innych praw zastrzeżonych lub też praw związanych z wizerunkiem publicznym lub prywatnością i poufnością;

  d. być nieuczciwe lub wiązać się ze sprzedażą przedmiotów podrobionych albo skradzionych;

  e. naruszać jakichkolwiek właściwych przepisów prawa (w tym w szczególności: przepisów celnych, przepisów z zakresu ochrony konsumenta i zwalczania nieuczciwej konkurencji bądź niedyskryminacji), licencji bądź praw osób trzecich;

  f. mieć charakteru obscenicznego, nieprzyzwoitego, lub zawierać elementów pornografii dziecięcej;

  g. powodować powstania po naszej stronie odpowiedzialności lub powodować utratę przez nas (w całości lub w części) usług świadczonych przez naszych dostawców usług internetowych, względnie innych dostawców/usługodawców;

  h. odsyłać, bezpośrednio lub pośrednio, do opisów towarów i usług, względnie zawierać opisy towarów i usług, które: (aa) są zabronione na podstawie niniejszej Umowy; (bb) są identyczne z innymi przedmiotami, które uczestnik wystawił już na aukcję, lecz przypisano im cenę niższą niż minimalna cena towaru tego uczestnika lub minimalna cena ofertowa; (cc) są równocześnie wystawiane na sprzedaż w witrynie internetowej nie będącej witryną internetową Firmy eBay (co nie stoi jednak na przeszkodzie odsyłaniu do określonego przedmiotu wystawionego w Serwisie eBay z innej witryny internetowej względnie reklamowaniu tego przedmiotu w innej witrynie internetowej); lub (dd) do których użytkownik nie ma prawa odsyłać lub których użytkownik nie ma prawa uwzględniać;

  i. zawierać wirusów komputerowych, wirusów typu makro, „koni trojańskich”, robaków lub jakichkolwiek innych elementów stworzonych w celu przeszkadzania, zakłócania bądź przerwania zwykłych procedur operacyjnych komputera lub potajemnego przechwytywania, uzyskiwania dostępu bez upoważnienia bądź pozbawiania posiadania systemów, danych lub informacji osobowych;

  j. powodować zakłóceń w pracy naszego Serwisu, jego zniszczenia, zmniejszenia jego wydajności lub działania w sposób powodujący osłabienie, w jakikolwiek sposób, jego skuteczności lub funkcjonalności.

  7.3 Licencja. W celu stworzenia możliwości posługiwania się przez Firmę eBay lub inne spółki z Grupy eBay Informacjami Użytkownika, każdy użytkownik udziela nam niniejszym niewyłącznej, obejmującej obszar całego świata, bezterminowej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjonowania (na wielu poziomach) licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw związanych z bazami danych lub jakichkolwiek innych praw, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do swoich Informacji Użytkownika, w zakresie dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środków przekazu (mediów). Użytkownik zrzeka się również wszelkich osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do Informacji Użytkownika w najpełniejszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, a w pozostałym zakresie upoważnia nas do wykonywania osobistych praw (autorskich) przysługujących mu w odniesieniu do Informacji Użytkownika.

  Firma eBay prowadzi marketing Serwisu eBay oraz jego treści (ewentualnie włącznie z Informacjami Użytkownika) oraz może udostępnić Informacje Użytkownika osobom trzecim, w celu promocji przez te osoby aukcji użytkownika w ich witrynach internetowych, aplikacjach komputerowych oraz poczcie elektronicznej. Firma eBay może również zmienić technicznie Informacje Użytkownika w taki sposób, aby były dostępne z urządzeń przenośnych lub z aplikacji komputerowych osób trzecich.

  7.4 Dostęp do Serwisu eBay i zakłócanie jego funkcjonowania. Serwis eBay zawiera nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Duża ilość informacji znajdujących się w Serwisie jest uaktualniana w czasie rzeczywistym i ma charakter zastrzeżony lub jest licencjonowana na rzecz Firmy eBay przez naszych użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się w związku z tym na nieposługiwanie się jakimikolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do Serwisu eBay w jakimkolwiek celu – bez wyrażonej przez nas wyraźnej, pisemnej zgody. Użytkownik zgadza się ponadto na (i) niepodejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładałyby lub, według naszego swobodnego uznania, mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury; (ii) niedokonywanie sporządzania kopii, reprodukcji, zmian, tworzenia dzieł zależnych, wprowadzania do obrotu ani też do publicznego ujawniania jakichkolwiek treści (z wyjątkiem Informacji Użytkownika) z Serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od Firmy eBay lub odnośnej osoby trzeciej; (iii) nieprzeszkadzanie lub niepodejmowanie prób przeszkodzenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu eBay bądź jakiejkolwiek przeprowadzanej na niej działalności (iv) niedokonywanie obejścia naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do Serwisu eBay. Firma eBay nie udziela użytkownikowi upoważnienia do wyekstrahowania lub wtórnego wykorzystania istotnych części naszego Serwisu, lub do dokonywania systematycznych lub powtarzalnych ekstrahacji lub wtórnych wykorzystań nieistotnych części naszego Serwisu.

  7.5 Korzystanie przez użytkownika z Informacji o Innych Użytkownikach. W celu ułatwienia interakcji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności eBay nasze usługi pozwalają użytkownikowi na ograniczony dostęp do danych kontaktowych innych użytkowników. Użytkownik ma, jako sprzedający, dostęp do Nazwy Użytkownika, adresu poczty elektronicznej lub innych danych kontaktowych kupującego lub zwycięskiego licytanta (licytantów), oraz, jako kupujący lub zwycięski licytant, dostęp do Nazwy Użytkownika, adresu poczty elektronicznej lub innych danych kontaktowych sprzedającego.

  Zawierając niniejszą Umowę użytkownik, zgadza się, że w odniesieniu do informacji pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości innych użytkowników, a uzyskanych w Serwisie, w drodze komunikacji związanej z Serwisem eBay lub w ramach transakcji ułatwionej przez Serwis eBay, użytkownik może korzystać z tych informacji wyłącznie do celów (a) komunikacji związanej z Serwisem eBay nie stanowiącej niepożądanej informacji handlowej, związanej z rzeczywistym udziałem uczestnika w transakcji ułatwionej przez Serwis eBay, (b) korzystania z usług oferowanych przez Serwis eBay, oraz (c) do jakiegokolwiek innego celu, na który taki użytkownik zgodzi się wyraźnie po odpowiednim ujawnieniu takiego celu lub takich celów. Ponadto użytkownik powinien korzystać z takich informacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności. W każdym przypadku użytkownik powinien stworzyć tym użytkownikom możliwość usunięcia ich danych z bazy danych użytkownika jak również możliwość wglądu do informacji zebranych o nich przez użytkownika. Dodatkowo, użytkownik nie może w żadnych okolicznościach, poza przypadkami przewidzianymi w niniejszym postanowieniu, ujawniać osobie trzeciej informacji pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości innego użytkownika bez zgody Firmy eBay oraz zgody takiego użytkownika. Zwracamy uwagę, że personelowi do spraw przestrzegania przepisów prawa, uczestnikom programu VeRO oraz innym podmiotom uprawnionym przysługują zróżnicowane uprawnienia w odniesieniu do informacji, do których mają dostęp.

 8. Naruszenie Umowy

  Jeśli Firma eBay ma powody, aby zakładać, że użytkownik naruszył prawo, Umowę z Użytkownikiem, Zasady serwisu eBay lub prawa osób trzecich, lub gdy nie jesteśmy w stanie zweryfikować lub ustalić autentyczności informacji podanej przez użytkownika, lub jeśli mamy inne ważne powody, w szczególności w celu ochrony innych użytkowników Serwisu eBay przed ewentualnym nieuczciwymi działaniami, Firma eBay w szczególności może natychmiast:

  • zakończyć aukcję lub usunąć inną Informację Użytkownika

  • wystosować ostrzeżenie

  • ograniczyć korzystanie z usług

  • pozbawić statusu supersprzedawcy

  • zastosować tymczasowe zawieszenie

  • zastosować definitywne zawieszenie

  W szczególności Firma eBay może pozbawić użytkownika możliwości korzystania z Serwisu eBay, jeśli użytkownik:

  • stale uzyskuje negatywne opinie oraz gdy zawieszenie jest uzasadnione w celu ochrony innych użytkowników Serwisu eBay

  • podał nieprawidłowe dane kontaktowe, w szczególności nieprawidłowy adres poczty elektronicznej

  • przeniósł konto użytkownika na osobę trzecią

  • wyrządził innym użytkownikom Serwisu eBay lub Firmie eBay poważne szkody, w szczególności w przypadku nadużycia usług świadczonych przez Serwis eBay; lub

  • z jakiegokolwiek innego, słusznego powodu.
   W przypadku zawieszenia użytkownika, użytkownik ten nie może korzystać z innych kont, jak również nie może przerejestrować się w celu korzystania z usług.

 9.  

  Ochrona prywatności i poufności

  Zwracamy uwagę, że Informacje Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane na komputerach w Stanach Zjednoczonych. Przepisy prawa dotyczące przechowywania danych osobowych w tym kraju mogą być mniej rygorystyczne niż właściwe przepisy polskie, jednak Firma eBay będzie przechowywać i przekazywać Informacje Użytkownika w sposób bezpieczny i poufny. Firma eBay nie będzie nigdy sprzedawać ani udostępniać danych osobowych użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w Zasadach zachowania poufności. W przypadku braku zgody na przekazywanie Informacji Użytkownika bądź wykorzystywania ich w powyższy sposób prosimy o nierejestrowanie się.

  Dalsze informacje można uzyskać, zapoznając się z Zasadami zachowania poufności.

  Informujemy niniejszym użytkownika o jego prawie dostępu do treści wszystkich danych osobowych, jakie przekazał do Firmy eBay, oraz ich poprawiania.

 10. Brak gwarancji

  W pełnym zakresie dozwolonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie gwarantujemy nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, zaś praca naszego Serwisu może być zakłócana licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. Serwis eBay i usługi są dostarczane w stanie „takim jaki jest”, w miarę dostępności. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie dorozumiane rękojmie i postanowienia – dorozumiane zarówno na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób – w tym wszelkie postanowienia odnoszących się do należytej staranności lub terminowości świadczenia usług. Czasami Serwis eBay może ulegać przerwom w działaniu, w trakcie których licytanci nie mogą składać ofert, korzystać z funkcji „kup teraz” lub innych funkcji. Szczegóły zostały określone w Zasadach dotyczących przerw w działaniu (http://pages.ebay.pl/help/policies/everyone-outage.html). Prace konserwacyjne nie są uważane za przerwę w działaniu i aukcje, które kończą się podczas takich prac, nie zostaną przedłużone, jak również nie zostanie w związku z tym wypłacone żadne odszkodowanie.

  W niektórych systemach prawnych nie jest dozwolone wyłączenie dorozumianych rękojmi, w takim przypadku powyższe zrzeczenie się nie ma zastosowania do danego użytkownika.

 11. Ograniczenie odpowiedzialności

  Nic w niniejszej Umowie nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowania śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych zleceniobiorców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Z zastrzeżeniem powyższego – nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat ekonomicznych (w tym: utraty przychodów, zyski, kontraktów, interesów lub transakcji handlowych bądź przewidywanych oszczędności), utraty wartości firmy (goodwill) lub jego renomy, ani też jakichkolwiek szkód szczególnych, pośrednich lub wynikowych (niezależnie od sposobu ich powstania, z uwzględnieniem niedochowania należytej staranności), wynikłych z niniejszej Umowy bądź w związku z nią. W niektórych systemach prawnych nie jest dozwolone wyłączenie szkód ubocznych lub wynikowych, tak że powyższe wyłączenie może nie stosować się do danego użytkownika.

  Nie ponosimy również odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju (w tym odpowiedzialności z tytułu niedochowania należytej staranności) za działania lub zaniechania innych dostawców usług telekomunikacyjnych, bądź z tytułu usterek lub awarii powstających w obrębie ich sieci i urządzeń.

  Nasza odpowiedzialność wobec danego użytkownika lub dowolnej osoby trzeciej, w jakichkolwiek okolicznościach, jest ograniczona do: (a) sumy opłat uiszczanych na naszą rzecz przez użytkownika w okresie 12 miesięcy przed wystąpieniem działania powodującego powstanie szkody, lub (b) kwoty 2000 złotych – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

 12. Zwolnienie z odpowiedzialności

  Użytkownik wyraża zgodę na naprawienie szkód wyrządzonych Firmie eBay, jak również jej spółkom-matkom, podmiotom zależnym i powiązanym, członkom zarządu, kierownictwu, pośrednikom (agentom), a także pracownikom oraz na zwolnienie tych podmiotów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym dotyczących rozsądnych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem przez tegoż użytkownika niniejszej Umowy (z uwzględnieniem dokumentów włączonych w jej treść poprzez poczynione odniesienia), względnie naruszenia przezeń jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 13. Zawiadomienia

  O ile nie stwierdzono w sposób wyraźny inaczej – zawiadomienia kierowane do Firmy eBay powinny zostać wysłane listem poleconym do właściej drugiej strony Umowy z Użytkownikiem.


  Zawiadomienia kierowane do użytkownika będą przesyłane na adres poczty elektronicznej, przekazany Firmie eBay przez użytkownika w trakcie rejestracji (wiadomość uznaje się za doręczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania pocztą elektroniczną, o ile nie otrzymamy powiadomienia o nieprawidłowości adresu poczty elektronicznej), względnie listem poleconym. Zawiadomienia wysłane tą ostatnią drogą są uznane za doręczone z upływem 5 (pięciu) dni, licząc od daty nadania.

 14. Prawo właściwe i zgodność z prawem

  Prawem właściwym dla niniejszej Umowy z Użytkownikiem jest prawo polskie. Umowę poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie.

  Do niniejszej Umowy mogą również znaleźć zastosowanie przepisy prawne niektórych innych państw, w tym – przepisy określające, jakie rzeczy mogą być oferowane, sprzedawane, eksportowane, kupowane lub importowane. Mogą także wystąpić dodatkowe wymagania prawne, odnoszące się przykładowo do obowiązku posiadania licencji/pozwolenia na zakup lub sprzedaż niektórych przedmiotów, lub zarejestrowanie transakcji we właściwym rejestrze. Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, ustawami, rozporządzeniami i regulacjami dotyczącymi korzystania przez użytkownika z naszych usług tudzież licytowania przez niego, wystawiania na aukcji, dokonywania zakupów oraz nakłaniania do składania ofert kupna i sprzedaży. Nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłby nam na monitorowanie odpowiednich przepisów prawnych każdego kraju, bądź każdej transakcji dokonywanej przez użytkownika. Prosimy nie czynić założenia, że dany użytkownik może robić to, co robią inni użytkownicy, ani że zatwierdzamy i legalizujemy jakąkolwiek transakcję, nawet w przypadku, gdyby danemu użytkownikowi zdarzyło się z powodzeniem dokonać podobnych transakcji w przeszłości.

 15. Prawa osób trzecich

  Osoby niebędące stronami niniejszej Umowy z Użytkownikiem nie mają prawa żądać wykonania żadnego z jej postanowień.

 16. Procedura zgłaszania reklamacji.

  Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez eBay należy zgłaszać za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na stronie http://pages.ebay.pl/help/contact_us/_base/index.html

  Nasza Obsługa Klienta sprawdzi każdą reklamację i jeśli okaże się to konieczne, niezwłocznie podejmie odpowiednie działania.

 17. Wymagania techniczne.

  Korzystanie z naszych usług wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okien (popup). W przypadku jakichkolwiek problemów natury technicznej, prosimy zapoznać się z naszymi stronami pomocy lub kontakt z Obsługą Klienta.

   

 18. Postanowienia ogólne

  Dla celów wykonania Umowy z Użytkownikiem lub wykonywania praw Firma eBay może posługiwać się inną spółką z Grupy eBay.

  Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem. Firma eBay może wypowiedzieć niniejszą Umowę z Użytkownikiem przy zachowaniu 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Prawo do zawieszenia użytkownika pozostaje nienaruszone.

  W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy z Użytkownikiem lub część takiego postanowienia zostało uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, takie postanowienie lub jego część zostanie skreślone, pozostałe zaś będą wykonywane.

  Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na to, że niniejsza Umowa, jak i wszystkie postanowienia włączone w jej treść, mogą zostać przekazane przez Firmę eBay innej spółce z Grupy eBay lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności w przypadku połączenia, przejęcia lub innej restrukturyzacji.

  Użytkownik i Firma eBay są niezależnymi kontrahentami; celem niniejszej Umowy nie jest tworzenie (ani Umowa nie tworzy), jakiegokolwiek stosunku pośrednictwa, partnerstwa (spółki), joint venture, względnie stosunku pracy lub franchisingu. Występujące w tekście Umowy nagłówki służą jedynie jako odniesienia i w żaden sposób nie określają one, nie ograniczają ani nie interpretują postanowień odnośnej części Umowy.

  Brak działania z naszej strony w stosunku do naruszenia Umowy przez użytkownika lub inne osoby nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do działania w odniesieniu do kolejnych lub podobnych przypadków naruszenia Umowy.

  Niniejsza Umowa jest nadrzędna wobec wszelkich warunków sprzedaży, nałożonych przez określonego sprzedającego.

  Następujące postanowienia Umowy: 6. („Opłaty”), 7. („Informacje Użytkownika”), 11. („Ograniczenie odpowiedzialności”), 12. („Zwolnienie z odpowiedzialności”), 14. („Prawo właściwe i zgodność z prawem”) i 15. („Prawa osób trzecich ”) będą obowiązywać po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi