Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady
Wpisz szukane słowo

Umowa z Użytkownikiem

Poniższa Umowa z użytkownikiem będzie obowiązywała w stosunku do użytkowników, którzy zarejestrują się od dnia 17 czerwca 2020. W odniesieniu do użytkowników, którzy zarejestrowali się przed dniem 17 czerwca 2020 r., poniższa Umowa z użytkownikiem obowiązywać będzie od dnia 19 lipca 2020 r. Poprzednia Umowa z użytkownikiem.

1. Wprowadzenie

2. Definicje

3. Zasady i zmiany w umowie

4. Korzystanie z serwisu eBay

5. Sprzedaż międzynarodowa, zakupy międzynarodowe, tłumaczenie

6. Nadużywanie serwisu eBay

7. Opłaty i usługi

8. Zasady plasowania ofert użytkowników biznesowych

9. Usługi dodatkowe

10. Warunki wystawiania ofert sprzedaży

11. Treść

12. Odpowiedzialność

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

14. Dostęp i zakłócenia działania

15. Zachowanie poufności

16. Odszkodowanie

17. Brak pośrednictwa

18. Powiadomienia

19. Rozstrzyganie sporów

20. Procedura składania reklamacji

21. Wymagania techniczne

22. Zamknięcie konta

23. Postanowienia ogólne

Poprzednia Umowa z użytkownikiem

Poniżej przedstawiono warunki określające dostęp do usług oferowanych przez serwis eBay.

1. Wprowadzenie

Witamy w serwisie eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których pojawia się ta Umowa), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w witrynach naszych podmiotów zależnych i oddziałów zagranicznych.

Użytkownik mający miejsce zamieszkania w:

 • Unii Europejskiej zawiera umowę z eBay GmbH, siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.

 • Stanach Zjednoczonych zawiera umowę z  eBay Inc., z siedzibą przy 2025 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.

 • Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited, z siedzibą przy 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada.

 • Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania.

 • Indiach zawiera umowę z eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą przy 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur, 049315.

 • Innym kraju lub regionie, zawiera umowę z eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15-17, 3005 Berno, Szwajcaria.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i Oświadczeniu o prywatności lub dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do jakiejkolwiek z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Niniejsze Oświadczenie o prywatności obowiązuje nowych użytkowników od chwili jego przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 1 maja 2018 r.

Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia niniejszej Umowy dotyczące konsumentów stosuje się również do osób fizycznych zawierających niniejszą Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z jej wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

Przewiń do góry

2. Definicje

W niniejszej umowie zastosowane pojęcia mają następujące znaczenie:

 • Plasowanie – oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług serwisu eBay, z których korzysta użytkownik biznesowy w formie, w jakiej to plasowanie zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez serwis eBay niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, organizacji lub przekazu;

 • Użytkownik – oznacza użytkownika serwisu eBay niezależnie od tego, czy jest użytkownikiem biznesowym;

 • Użytkownik biznesowy – oznacza każdą osobę prywatną działającą w celach handlowych lub zawodowych lub każdą osobę prawną, która poprzez usługi serwisu eBay oferuje konsumentom towary lub usługi w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, mającym siedzibę lub miejsce pobytu w Unii Europejskiej, którzy poprzez usługi serwisu eBay oferują towary lub usługi konsumentom znajdującym się w Unii Europejskiej, niezależnie od innych mających zastosowanie przepisów.

Przewiń do góry

3. Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 15 dni od daty ich zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Oświadczenia o prywatności w sposób określony w tych zasadach. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis eBay. Przez formę pisemną oraz podpisaną rozumiemy również jej formę elektroniczną z elektronicznym jednoznacznym potwierdzeniem zawarcia umowy.

Wszystkie Zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać po upływie 15 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay, a w przypadku zmiany Oświadczenia o prywatności – po upływie 30 dni. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay. 

Ponadto, jeżeli zmiany dotyczą warunków korzystania z usług przez użytkowników biznesowych wymagających wprowadzenie dostosowań technicznych lub handlowych w celu dostosowania się do zmian, serwis eBay może oznaczyć dłuższy termin, po upływie którego zmienione Zasady zaczynają obowiązywać.

Użytkownikowi, który nie akceptuje zmian Umowy przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy, zgodnie z postanowieniami akapitu „Zamknięcie konta” poniżej.

Bez uszczerbku dla powyższego uprawnienia, Użytkownicy biznesowi mają prawo odstąpienia od umowy na korzystanie z serwisu eBay do daty rozpoczęcia obowiązywania zmienionych Zasad. Odstąpienie od umowy następuje poprzez likwidację Konta Użytkownika, której Użytkownik może dokonać w każdej chwili.

Przewiń do góry

4. Korzystanie z serwisu eBay

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;

 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy;

 • korzystać z naszych serwisów lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszych serwisów;

 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;

 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;

 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać ofert innych użytkowników;

 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;

 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);

 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);

 • przenosić swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;

 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;

 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;

 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz

 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Przewiń do góry

5. Sprzedaż międzynarodowa, zakupy międzynarodowe, tłumaczenie

Wiele z naszych Usług dostępnych jest w wymiarze międzynarodowym. Niektóre programy, narzędzia, możliwości strony przez nas oferowane, takie jak szacowany kurs lokalnej waluty i kalkulatory kosztów międzynarodowej dostawy, mogą być szczególnie interesujące dla międzynarodowych sprzedawców i kupujących. Sprzedawcy i kupujący są zobowiązani przestrzegać wszelkich mających zastosowanie przepisów dotyczących międzynarodowej sprzedaży lub dostawy.

Oprócz strony ebay.pl, Twoje towary mogą być umieszczone na jednej lub większej liczbie międzynarodowych stron eBay. Możesz zrezygnować z umieszczenia swoich ofert na międzynarodowych stronach, wykluczając międzynarodowe adresy pocztowe ze swoich ofert. Wybierając opcję międzynarodowych adresów pocztowych upoważniasz eBay, według jego decyzji, do wyświetlenia swoich ofert na stronach eBay innych niż pierwotna strona eBay z Twoimi ofertami oraz przyjmujesz do wiadomości, że Twoje oferty mogą nie pojawić się na wszystkich tych stronach.

Gdy sprzedajesz swoje towary międzynarodowo lub kupujesz towary na stronie eBay innej niż strona Twojej rejestracji, do takich transakcji stosować będą się postanowienia Umowy z użytkownikiem i mających zastosowanie polityk dla danej strony eBay. Szczegóły znajdziesz na stronie Polityki Sprzedaży Międzynarodowej.

W odniesieniu do sprzedawców: Akceptując niniejszą Umowę z użytkownikiem wyrażasz zgodę na wyświetlanie Twoich ofert sprzedaży na stronie eBay innej niż strona, na której umieścisz ofertę sprzedaży, zgodnie z ustawieniami przesyłek. Możesz zmienić te ustawienia zgodnie z zasadami opisanymi na stronie Polityki Sprzedaży Międzynarodowej. Zastrzegamy jednak, że nawet jeżeli Twoje oferty będą zawierać możliwość międzynarodowej przesyłki, nie gwarantujemy że Twoje oferty będą wyświetlane na innych stronach eBay niż strona, na której umieścisz ofertę sprzedaży. Jeżeli będziesz sprzedawał towary na innej stronie eBay niż strona, na której się rejestrowałeś, transakcje te będą podlegały postanowieniom Umowy z użytkownikiem oraz mającym zastosowanie politykom, w tym programu ochrony kupującego, regulującymi daną, inną stronę. Szczegóły znajdziesz na stronie Polityki Sprzedaży Międzynarodowej.

Ponadto upoważniasz nas do używania narzędzi automatycznego tłumaczenia treści na eBay oraz komunikacji między użytkownikami, w całości lub w części, na lokalny język w lokalizacjach, w których tego typu narzędzia tłumaczenia są dostępne. Na Twoją prośbę, możemy udostępnić Ci takie narzędzia do tłumaczenia treści. Dostępność i dokładność tłumaczenia nie jest jednak gwarantowana.

Przewiń do góry

6. Nadużywanie serwisu eBay

eBay i Społeczność współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad.

Zadaniem Programu Posiadaczy Praw Własności ( skr. ang. VeRO) w serwisie eBay jest zagwarantowanie, aby wystawiane oferty sprzedaży nie naruszały praw autorskich, praw do znaków towarowych ani pozostałych praw osób trzecich. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa, powinien powiadomić nasz zespół VeRO poprzez Program Posiadaczy Praw Własności , a my przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie.

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie lub w inny sposób ograniczyć widoczność ofert sprzedaży oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi okres czasu, przy czym minimalny okres nieaktywności musi wynosić 1 rok.

Serwis eBay informuje mailowo użytkownika biznesowego o planowanym ograniczeniu, zawieszeniu, przerwaniu świadczenia niektórych usług, planowanym usunięciu określonej treści lub innym planowanym działaniu ograniczającym możliwość korzystania z serwisu eBay przed dokonaniem planowanej czynności wraz z jej uzasadnieniem, chyba że zachodzi sytuacja uzasadniająca podjęcie tych działań bez uprzedniego poinformowania, zgodnie z informacją poniżej. Po otrzymaniu informacji użytkownik biznesowy ma prawo wypowiedzieć się co do planowanej czynności oraz jej przyczyn w ramach trybu rozpatrywania skarg i reklamacji.

Przed usunięciem konta użytkownika biznesowego, przerwaniem świadczenia usług serwisu eBay na jego rzecz lub zabronieniem dostępu do naszego serwisu, serwis eBay poinformuje o tym mailowo co najmniej 30 dni przed planowanym usunięciem konta.

Serwis eBay nie informuje użytkownika biznesowego o planowanych czynnościach związanych z nadużywaniem naszego serwisu oraz ich nie uzasadnia, jeżeli:

 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia;

 • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii (wówczas serwis eBay informuje o przyczynie podjęcia tych czynności);

 • może wykazać, że dany użytkownik biznesowy wielokrotnie naruszył mające zastosowanie warunki korzystania z usług, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług pośrednictwa internetowego.

Przewiń do góry

7. Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Pobieramy opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie ofert sprzedaży. Wystawiając przedmiot na sprzedaż lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 15 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach, a w przypadku użytkowników biznesowych – po poinformowaniu ich o zmianach drogą mailową. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych ofert) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszymi serwisami i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności.

Zgodnie z tą Umową z użytkownikiem oraz obowiązującymi umowami rozliczeniowymi, które użytkownik akceptuje przy konfiguracji lub zmianie metody płatności, użytkownik upoważnia eBay do automatycznego obciążania wybranej przez siebie metody płatności kwotą przyszłych obciążeń i opłat poniesionych w związku z usługami dostarczanymi przez eBay. Dotyczy to między innymi kwot należnych z tytułu opłat eBay, zwrotów oraz etykiet wysyłkowych. eBay powiadomi użytkownika o tych obciążeniach. Jeśli płatności lub kwoty należne eBay nie mogą z jakiegokolwiek powodu zostać uregulowane poprzez skonfigurowaną metodę płatności, użytkownik ma obowiązek płatności na rzecz eBay z tytułu wszystkich nieuregulowanych kwot, a eBay zastrzega sobie prawo do egzekwowania ich, oraz wszelkich poniesionych i związanych z tym dodatkowych kosztów, w inny sposób. Użytkownik może zmienić metodę płatności w dowolnym momencie na stronie Mój eBay.

Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat, z wyłączeniem przypadków, gdy pomimo dokonania opłat usługa nie była świadczona zgodnie z niniejszą Umową.

Przewiń do góry

8. Zasady plasowania ofert użytkowników biznesowych

Co do zasady plasowanie zamieszczanych ofert przez użytkowników biznesowych odbywa się według kolejności ich opublikowania w serwisie eBay, zgodnie z kryterium czasu od najstarszych (najniżej) do najświeższych (najwyżej).

Naszym cele jest stworzenie platformy, w której każdy kupujący znajdzie to, czego szuka. W tym celu widoczność, umieszczanie i kolejność wyświetlania ogłoszeń i wyniki wyszukiwania mogą być uzależnione od kryteriów wyszukiwania, w szczególności od:

 • lokalizacji kupującego, zapytania, przeglądanej strony i historii wyszukiwania;

 • lokalizacji przedmiotu, rodzaju oferty (aukcja, Kup teraz), ceny, kosztów wysyłki, warunków świadczenia usług i czasu, historii i trafności względem zapytania kupującego;

 • historii sprzedawcy, w tym stosowanych rodzajów ofert, szczegółowej oceny sprzedawcy, Polityki Compliance serwisu eBay, opinii i negatywnych komentarzy;

 • ilości ofert zgodnych z zapytaniem kupującego.

Aby zwiększyć zadowolenie użytkowników:

 • informacje o danej ofercie mogą nie pojawiać się w wynikach wyszukiwania i przeglądania, niezależnie od kolejności sortowania wybranej przez kupującego,

 • aukcje mogą być również dodawane do zewnętrznych stron poprzez opcjonalne dodatkowe kanały dystrybucji;

 • niektóre opcjonalne funkcje aktualizacji będą widoczne tylko w niektórych Usługach eBay.

Przewiń do góry

9. Usługi dodatkowe

Aby zwiększyć zadowolenie kupujących, serwis eBay może oferować usługi dodatkowe Użytkownika, własne lub innych podmiotów, takie jak przedłużona gwarancja, bezpłatna instalacja, dodatkowe towary.

Szczegółowe informacje o usługach dodatkowych znajdują się w serwisie eBay, m.in.:

Dalsze informacje o poszczególnych usługach dodatkowych znajdziesz w naszych pozostałych Regułach i zasadach dostępnych pod linkiem: https://www.ebay.pl/pages/help/policies/overview.html.

Przewiń do góry

10. Warunki wystawiania ofert sprzedaży

Wystawiając ofertę sprzedaży, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad wystawiania ofert oraz zasad prowadzenia sprzedaży oraz, że:

 • ponosi odpowiedzialność za poprawność, treści oraz legalność oferty i wystawianego na sprzedaż przedmiotu i zgadza się wystawiać oferty zgodnie z zasadami dotyczącymi przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami;

 •  jego oferty sprzedaży mogą nie być od razu widoczne w wynikach wyszukiwania po słowach kluczowych lub w kategoriach przez maks. 24h;

 • treści naruszające jakiekolwiek zasady eBay akceptowane przez Użytkownika z chwilą zakładania konta w serwisie eBay mogą zostać zmodyfikowane, ukryte lub usunięte przez eBay według własnego uznania;

 • możemy wprowadzić zmiany w danych produktowych związanych z ofertami sprzedaży w celu uzupełnienia, usunięcia lub skorygowania informacji;

 • to, gdzie dana oferta sprzedaży będzie widoczna w wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert może zależeć od pewnych czynników, takich jak format oferty, nazwa, aktywność licytujących, czas zakończenia, słowa kluczowe, cena i koszt wysyłki, opinie, zgodność z zasadami eBay oraz oceny szczegółowe sprzedawcy. Dowiedz się, jak znaleźć swoją ofertę sprzedaży;

 • nasze zasady dotyczące ofert zduplikowanych mogą mieć także wpływ na widoczność ofert sprzedaży w wynikach wyszukiwania;

 • meta tagi i łącza URL zawarte w ofercie sprzedaży zostaną usunięte lub zmienione tak, aby nie miały wpływu wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach osób trzecich;

 • możemy przekazywać użytkownikowi opcjonalne rekomendacje w czasie wystawiania przez niego ofert sprzedaży. Rekomendacje te mogą bazować na zagregowanych danych sprzedażowych i historycznych dotyczących podobnych sprzedanych i aktywnych ofert; a rezultaty mogą się różnić zależnie od oferty. Na potrzeby działania funkcji rekomendacji użytkownik wyraża zgodę na możliwość wyświetlania danych sprzedażowych i historycznych dotyczących jego ofert sprzedaży innym sprzedawcom;

 • niektóre funkcje opcjonalne będą widoczne jedynie w wybranych Usługach eBay.

Odpowiednio, na potrzeby zapewnienia pozytywnych doświadczeń użytkowników dana oferta sprzedaży może nie być widoczna w niektórych wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert niezależnie od wybranej przez kupującego opcji sortowania.

Przewiń do góry

11. Treść

Przekazując nam treści (włączając w to działania skutkujące publikacją treści przy pomocy naszych usług), użytkownik udziela nam, od momentu przekazania treści, na czas obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw do tych treści (włączając w to wszelkie przedłużenia takiego czasu obowiązywania) lub do czasu usunięcia przekazanych nam Treści przez użytkownika, niewyłącznej, ogólnoświatowej,  nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw do wizerunku, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanych treści oraz do wszelkich elementów zawartych w tych treściach (takich jak m.in. teksty, obrazy, fotografie, logo, zdjęcia, znaki towarowe, projekty, nazwy, dane), włączając w to wykorzystanie w dowolnym języku, w dowolnej bazie danych, w całości lub częściowo, a także włączając w to tworzenie i wykorzystanie prac pochodnych („Treść”). Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić wszelkich osobistych praw ani wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych Treści od nas, naszych podlicencjobiorców czy naszych cesjonariuszy.

Przekazane nam prawa obejmują prawo do kopiowania, odtwarzania, publicznego komunikowania, transmitowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, sublicencjowania, wprowadzania do i wykorzystania w bazach danych całości lub części Treści, w dowolnym procesie, formacie, na dowolnym nośniku (cyfrowym lub innym) w dowolnych znanych w chwil przekazania nam Treści środkach przekazu na potrzeby wszystkich serwisów i usług grupy eBay.

Możemy zezwolić osobom trzecim ( w tym użytkownikom eBay) na korzystanie z całości lub części przekazanych eBay praw w celach związanych z prowadzeniem serwisów i ze świadczeniem usług przez grupę eBay.

Użytkownik gwarantuje, że Treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Treści oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem praw lub innymi przyczynami. Użytkownik udziela eBay gwarancji na wypadek jakichkolwiek finansowych konsekwencji jakichkolwiek działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do Treści, jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej konkurencji oraz/lub zniesławienia lub obrazy.

Oferujemy dane produktowe (w tym obrazy, opisy i specyfikacje) dostarczone przez osoby trzecie (w tym użytkowników eBay). Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w swoich ofertach sprzedaży na eBay. eBay może zmienić lub cofnąć tę zgodę, np. w przypadku utraty licencji udzielonej serwisowi eBay przez innych Użytkowników lub podmioty lub prawa do jej udzielania innym Użytkownikom.

Staramy się oferować wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że treści dostarczone przez Usługi będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się, że eBay nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie czy zapewnienie poprawności ofert sprzedaży lub treści dostarczonych przez osoby trzecie poprzez Usługi, oraz zgadza się nie obarczać nas ani naszych dostawców danych odpowiedzialnością za nieścisłości. Jako sprzedawca, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie poprawności treści bezpośrednio związanych ze swoimi ofertami sprzedaży. Dane produktowe obejmują materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać z danych produktowych jakichkolwiek oznaczeń związanych z prawami autorskimi, prawami własności czy oznaczeń identyfikacyjnych ani nie tworzyć prac pochodnych w oparciu o te dane (poza uwzględnieniem danych w swoich ofertach sprzedaży).

Przewiń do góry

12. Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pieniężne spowodowane winą nieumyślną, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za  utracone korzyści w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa zawierana jest z użytkownikiem będącym konsumentem.

Przewiń do góry

13. Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami. Powyższe nie dotyczy przypadków, gdy Umowa zawierana jest z użytkownikiem będącym konsumentem, a powiązane roszczenie wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy.

Przewiń do góry

14. Dostęp i zakłócenia działania

Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowana na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;

 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;

 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz

 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

Przewiń do góry

15. Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez nas z danych o użytkownikach reguluje Oświadczenie o prywatności. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

Przewiń do góry

16. Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz naszym przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, spółkom joint-venture oraz pracownikom) i zwolnić eBay (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

Przewiń do góry

17. Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franczyzy.

Przewiń do góry

18. Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę.

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail ( w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

Przewiń do góry

19. Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem eBay naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz eBay zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy eBay a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony pomocy Informacje o obsłudze klienta. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów
Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców — również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie ,o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.

Wewnętrzny system rozpatrywania skarg
eBay prowadzi wewnętrzny system rozpatrywania skarg na następujących zasadach:

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg udostępniany jest Użytkownikom bez dodatkowych opłat.

 • Skargi składane są przy wykorzystaniu odpowiedniego narzędzia obsługi klienta. Każda zgłoszona skarga zostanie powiązane z żądaniem usługi eBay w celu przypisania i udokumentowania skargi na podstawie źródła zgłoszenia skargi oraz treści skargi.

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg służy zgłaszaniu i rozpatrywaniu w szczególności następujących skarg dotyczących:

  • (a) domniemanego niewywiązywania się przez eBay z obowiązków ustanowionych w Rozporządzeniu (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego, mającego wpływ na sytuację skarżącego;

  • (b) kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację skarżącego;

  • (c) środków stosowanych przez eBay lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług pośrednictwa internetowego i które wpływają na sytuację zgłaszającego skarżącego.

 • Wewnętrzny system rozpatrywania skarg obejmuje:

  • (a) Uważne i terminowe przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych skarg;

  • (b) Prowadzenie komunikacji w języku zrozumiałym dla Użytkownika;

  • (c) Podejmowanie dalszych kroków w odniesieniu do zgłoszonych skarg w celu ustalenia rozwiązania odpowiedniego dla wagi i złożoności danej skargi;

  • (d) Rejestrowanie komunikacji, analiz i procesu decyzyjnego w odniesieniu do zgłoszonych skarg;

  • (e) Regularne informowanie skarżącego na piśmie lub z wykorzystaniem innych trwałych nośników o przebiegu i wynikach procedury rozpatrywania skargi.

 • Wykorzystując różne mechanizmy rejestrowania skarg, są one poddawane analizie w regularnych odstępach czasowych, w celu ustalenia, czy ich przedmiot dotyczy odosobnionego problemu, czy też problemu, z którym może się stykać większa liczba Użytkowników. Rejestrowana jest każda przyczyna zgłaszanej skargi.

Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców)
W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 25 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.

Mediacja z użytkownikami biznesowymi
eBay nie jest obowiązany ani nie wyraża zgody na udział w procedurach pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez właściwe podmioty. eBay jest gotowy współpracować z mediatorami w celu osiągnięcia porozumienia z użytkownikami biznesowymi w ramach pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Nie przecząc powyższemu, przed rozpoczęciem mediacji użytkownicy biznesowi powinni starać się rozwiązać problemy w drodze kontaktu z działem obsługi klienta eBay.

Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców)
Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi eBay muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis eBay może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

Przewiń do góry

20. Procedura składania reklamacji

Z zastrzeżeniem postanowień sekcji „Rozpatrywanie sporów”, w szczególności odnoszących się do Wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, wszelkie skargi dotyczące usług serwisu eBay powinny być przesyłane za pośrednictwem formularza Kontakt z nami. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą skarga i reklamacją i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

Przewiń do góry

21. Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

Przewiń do góry

22. Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego, w tym elektronicznego oświadczenia. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika na pewien czas, tak jak opisano to w Oświadczeniu o prywatności. Serwis eBay może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić użytkownika.

Przewiń do góry

23. Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca Oświadczeniu o prywatności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

Przewiń do góry

Poniższa Umowa z użytkownikiem będzie obowiązywała użytkowników, którzy zarejestrują się w dniu 1 kwietnia 2018 r. lub później od chwili rejestracji. W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali się przed 1 kwietnia 2018 r., Umowa z użytkownikiem zacznie obowiązywać ich od dnia 1 maja 2018 r.

 

Umowa z użytkownikiem     

Poniżej przedstawiono warunki określające dostęp do usług oferowanych przez serwis eBay.

Wprowadzenie

Witamy w serwisie eBay! Korzystając z usług oferowanych w serwisach eBay (serwis eBay.pl oraz inne powiązane witryny, w których pojawia się ta Umowa), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, w tym warunków dostępnych za pośrednictwem hiperłączy oraz ogólnych zasad obowiązujących w witrynach naszych podmiotów zależnych i oddziałów zagranicznych.

Użytkownik mający miejsce zamieszkania w:

 • Unii Europejskiej zawiera umowę z eBay GmbH, siedzibą przy Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy.

 • Stanach Zjednoczonych zawiera umowę z  eBay Inc., z siedzibą przy 2025 Hamilton Ave., San Jose, CA 95125, USA.

 • Kanadzie zawiera umowę z eBay Canada Limited, z siedzibą przy 500 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5V 1L9, Kanada.

 • Wielkiej Brytanii zawiera umowę z eBay (UK) Limited, z siedzibą przy 1 More London Place, London, SE1 2AF, Wielka Brytania.

 • Indiach zawiera umowę z eBay Singapore Services Pte Ltd, z siedzibą przy 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, Singapur, 049315.

 • Innym kraju lub regionie, zawiera umowę z eBay Marketplaces GmbH, z siedzibą przy Helvetiastrasse 15-17, 3005 Berno, Szwajcaria.

Przed rejestracją jako użytkownik serwisu eBay, należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie z użytkownikiem i Oświadczeniu o prywatności lub dostępne w formie łącza zawartego w niniejszej Umowie lub Oświadczeniu o prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z naszymi zasadami, prosimy aby nie korzystał z naszych witryn i usług. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie Umowy z użytkownikiem oraz zapoznanie się z informacjami dostępnymi za pośrednictwem łączy. Akceptując Umowę z użytkownikiem, użytkownik zgadza się również na to, że korzystanie z niektórych witryn z logo eBay oraz witryn przez nas obsługiwanych regulowane jest przez inne umowy z użytkownikiem oraz inne zasady zachowania poufności. Umowa mająca zastosowanie do jakiejkolwiek z naszych domen lub poddomen to zawsze umowa umieszczona w stopce witryny. Niniejsze Oświadczenie o prywatności obowiązuje nowych użytkowników od chwili jego przyjęcia, a w innych przypadkach od dnia 1 maja 2018 r..

KONSUMENCI MOGĄ ODSTĄPIĆ OD TEJ UMOWY POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM PISEMNEGO POWIADOMIENIA W CIĄGU JEDNEGO MIESIĄCA OD DNIA ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI UŻYTKOWNIK ZŁOŻY OFERTĘ, KUPI PRZEDMIOT LUB WYSTAWI GO W SERWISIE EBAY, TRACI PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Przewiń do góry

Zasady i zmiany w umowie

Poniższe zasady, jak również wszystkie inne zasady dostępne w serwisie eBay, są również częścią niniejszej Umowy i zawierają dodatkowe warunki powiązane z określonymi usługami oferowanymi na naszych stronach:

Możemy dokonywać zmian niniejszej Umowy, w każdym czasie, w drodze zawiadomienia użytkownika o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz umieszczenia zmienionej wersji Umowy w serwisie eBay. Każda zmieniona wersja Umowy będzie obowiązywać nowozarejestrowanych użytkowników od dnia umieszczenia Umowy w serwisie eBay. Dla użytkowników już zarejestrowanych zmieniona wersja Umowy będzie wiążąca po upływie 14 dni od daty ich zawiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany Oświadczenia o prywatności w sposób określony w tych zasadach. Żadna inna forma wprowadzania zmian nie będzie obowiązująca, o ile zmieniona umowa nie zostanie sporządzona w formie pisemnej oraz podpisana przez użytkownika i serwis eBay.

Wszystkie Zasady serwisu eBay mogą być od czasu do czasu zmieniane poprzez umieszczenie w serwisie eBay zmienionych wersji Zasad. Zmiany zaczynają obowiązywać niezwłocznie po ich umieszczeniu, z wyjątkiem Zasad dotyczących opłat i zwrotów oraz Oświadczenia o prywatności, które wejdą w życie odpowiednio po upływie 14 dni oraz 30 dni od daty ich umieszczenia w serwisie eBay. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych zmian, powinien zakończyć korzystanie z serwisu eBay. 

Przewiń do góry

Korzystanie z serwisu eBay

Podczas korzystania z naszych serwisów i usług nie można:

 • publikować zawartości lub wystawiać przedmiotów w nieodpowiednich kategoriach lub obszarach w naszych serwisach;

 • naruszać żadnych przepisów, praw osób trzecich ani naszych zasad, takich jak Zasady dotyczące przedmiotów zakazanych, budzących wątpliwości i potencjalnie naruszających przepisy;

 • korzystać z naszych serwisów lub usług, jeśli użytkownik nie jest w stanie zawierać prawnie wiążących umów, ma poniżej 18 lat lub został czasowo lub na czas nieokreślony zawieszony w korzystaniu z naszych serwisów;

 • nie płacić za kupione przez siebie przedmioty, chyba że wystąpią okoliczności określone w naszych zasadach;

 • nie dostarczać sprzedanych przez siebie przedmiotów, chyba że kupujący nie dotrzyma opublikowanych warunków transakcji lub gdy nie można potwierdzić tożsamości kupującego;

 • manipulować ceną jakiegokolwiek przedmiotu oraz zakłócać ofert innych użytkowników;

 • obchodzić postanowień dotyczących opłat, manipulować strukturą naszych opłat, procesem rozliczania oraz opłatami należnymi serwisowi eBay;

 • umieszczać fałszywych, nieprawidłowych, wprowadzających w błąd, zniesławiających oraz mających charakter pomówienia treści (w tym danych osobowych);

 • podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby podważyć wiarygodność systemu opinii lub ocen (np. wyświetlać, importować lub eksportować informacji o opinii spoza serwisu eBay lub używać ich do celów niezwiązanych z serwisem eBay);

 • przenosić swojego konta w serwisie eBay (wraz z opiniami) oraz nazwy użytkownika na inne osoby bez naszej zgody;

 • rozprowadzać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” oraz piramid;

 • rozprowadzać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić serwisowi eBay oraz interesom lub mieniu użytkowników serwisu eBay;

 • kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści zawartych w serwisach oraz elementów chronionych prawami autorskimi i znakami towarowymi serwisu eBay; oraz

 • w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody.

Przewiń do góry

Nadużywanie serwisu eBay

eBay i Społeczność współpracują, aby serwis działał prawidłowo, a członkowie Społeczności mogli czuć się bezpieczni. Prosimy o zgłaszanie nam problemów, obraźliwych treści oraz przypadków naruszania zasad.

Zadaniem Programu Posiadaczy Praw Własności ( skr. ang. VeRO) w serwisie eBay jest zagwarantowanie, aby wystawiane oferty sprzedaży nie naruszały praw autorskich, praw do znaków towarowych ani pozostałych praw osób trzecich. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa, powinien powiadomić nasz zespół VeRO poprzez Program Posiadaczy Praw Własności , a my przeprowadzimy odpowiednie dochodzenie.

Poza innymi środkami dozwolonymi przez prawo możemy ograniczyć, zawiesić lub przerwać świadczenie naszych usług oraz działanie konta użytkownika, zabronić dostępu do naszego serwisu, usunąć umieszczoną treść lub opóźnić jej opublikowanie lub w inny sposób ograniczyć widoczność ofert sprzedaży oraz podjąć czynności techniczne i prawne w celu powstrzymania użytkowników przed korzystaniem z określonych serwisów, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy, ich zachowanie może skutkować odpowiedzialnością prawną lub działają niezgodnie z naszymi zasadami, jak również z innych uzasadnionych powodów. Zastrzegamy sobie również prawo do usuwania kont niepotwierdzonych lub kont nieaktywnych przez długi okres czasu.

Przewiń do góry

Opłaty i usługi

Zarejestrowanie się w serwisie eBay oraz licytowanie przedmiotów na aukcjach jest bezpłatne. Pobieramy opłaty za inne usługi, takie jak wystawianie ofert sprzedaży. Wystawiając przedmiot na sprzedaż lub korzystając z usługi, która objęta jest opłatą, użytkownik ma możliwość wglądu i zaakceptowania opłat, które będą pobierane w oparciu o nasz wykaz opłat, który może od czasu do czasu ulegać zmianie. Zmiany wprowadzone do tych Zasad wchodzą w życie przynajmniej 14 dni po opublikowaniu w serwisie eBay odpowiedniego powiadomienia o wprowadzonych zmianach. Możemy dokonać czasowej zmiany w opłatach za nasze usługi w celach promocyjnych (na przykład dni bezpłatnych ofert) lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z opublikowaniem na stronach serwisu informacji o tymczasowej promocji lub nowej usłudze.

Jeśli nie postanowiono inaczej, dla wszystkich opłat obowiązuje waluta złoty polski. Użytkownik odpowiada za terminowe regulowanie wszelkich opłat i należnych podatków związanych z naszymi serwisami i usługami, przy użyciu odpowiedniej formy płatności.

Zgodnie z tą Umową z użytkownikiem oraz obowiązującymi umowami rozliczeniowymi, które użytkownik akceptuje przy konfiguracji lub zmianie metody płatności, użytkownik upoważnia eBay do automatycznego obciążania wybranej przez siebie metody płatności kwotą przyszłych obciążeń i opłat poniesionych w związku z usługami dostarczanymi przez eBay. Dotyczy to między innymi kwot należnych z tytułu opłat eBay, zwrotów oraz etykiet wysyłkowych. eBay powiadomi użytkownika o tych obciążeniach. Jeśli płatności lub kwoty należne eBay nie mogą z jakiegokolwiek powodu zostać uregulowane poprzez skonfigurowaną metodę płatności, użytkownik ma obowiązek płatności na rzecz eBay z tytułu wszystkich nieuregulowanych kwot, a eBay zastrzega sobie prawo do egzekwowania ich, oraz wszelkich poniesionych i związanych z tym dodatkowych kosztów, w inny sposób. Użytkownik może zmienić metodę płatności w dowolnym momencie na stronie Mój eBay.

Jeśli uregulowanie płatności przy użyciu danej formy nie powiedzie się lub gdy konto użytkownika jest zadłużone, możemy pobrać opłaty, korzystając z innych sposobów ściągania płatności. Obejmuje to wykorzystanie innych form płatności, które użytkownik zapisał w naszym systemie, zaangażowanie firm windykacyjnych oraz korzystanie z pomocy prawnej.

Jeśli zgodnie z niniejszą Umową mamy prawo ograniczyć usługi świadczone na rzecz użytkownika, nie może on żądać zwrotu już dokonanych opłat.

Przewiń do góry

Warunki wystawiania ofert sprzedaży

Wystawiając ofertę sprzedaży, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad wystawiania ofert oraz zasad prowadzenia sprzedaży oraz, że:

 • ponosi odpowiedzialność za poprawność, treści oraz legalność oferty i wystawianego na sprzedaż przedmiotu i zgadza się wystawiać oferty zgodnie z zasadami dotyczącymi przedmiotów zabronionych i objętych ograniczeniami;

 •  jego oferty sprzedazy mogą nie być od razu widoczne w wynikach wyszukiwania po słowach kluczowych lub w kategoriach przez maks. 24h. eBay nie gwarantuje dokładnych czasów trwania ofert sprzedaży;

 • treści naruszające jakiekolwiek zasady eBay mogą zostać zmodyfikowane, ukryte lub usunięte przez eBay według własnego uznania;

 • możemy wprowadzić zmiany w danych produktowych związanych z ofertami sprzedaży w celu usupełnienia, usunięcia lub skorygowania informacji;

 • to, gdzie dana oferta sprzedaży będzie widoczna w wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert może zależeć od pewnych czynników, takich jak format oferty, nazwa, aktywność licytujących, czas zakończenia, słowa kluczowe, cena i koszt wysyłki, opinie, zgodność z zasadami eBay oraz oceny szczegółowe sprzedawcy. Dowiedz się, jak znaleźć swoją ofertę sprzedaży;

 • nasze zasady dotyczące ofert zduplikowanych mogą mieć także wpływ na widoczność ofert sprzedaży w wynikach wyszukiwania;

 • meta tagi i łącza URL zawarte w ofercie sprzedaży zostaną usunięte lub zmienione tak, aby nie miały wpływu wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach osób trzecich;

 • możemy przekazywać użytownikowi opcjonalne rekomendacje w czasie wystawiania przez niego ofert sprzedaży. Rekomendacje te mogą bazować na zagregowanych danych sprzedażowych i historycznych dotyczących podobnych sprzedanych i aktywnych ofert; a rezultaty mogą się różnić zależnie od oferty. Na potrzeby działania funkcji rekomendacji użytkownik wyraża zgodę na możliwość wyświetlania danych sprzedażowych i historycznych dotyczących jego ofert sprzedaży innym sprzedawcom;

 • niektóre funkcje opcjonalne będą widoczne jedynie w wybranych Usługach eBay.

Odpowiednio, na potrzeby zapewnienia pozytywnych doświadczeń użytkowników dana oferta sprzedaży może nie być widoczna w niektórych wynikach wyszukiwania i przeglądania ofert niezależnie od wybranej przez kupującego opcji sortowania.

Przewiń do góry

Treść

Przekazując nam treści (włączając w to działania skutkujące publikacją treści przy pomocy naszych usług), użytkownik udziela nam, od momentu przekazania treści, na czas obowiązywania wszelkich praw autorskich lub innych praw do tych treści (włączając w to wszelkie przedłużenia takiego czasu obowiązywania), niewyłącznej, ogólnoświatowej,  nieodpłatnej i dającej możliwość sublicencjowania licencji na korzystanie z praw autorskich, praw ochronnych do znaków towarowych, praw do wizerunku, praw związanych z bazami danych oraz jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, jakie użytkownik posiada w odniesieniu do przekazanych treści oraz do wszelkich elementów zawartych w tych treściach (takich jak m.in. teksty, obrazy, fotografie, logo, zdjęcia, znaki towarowe, projekty, nazwy, dane), włączając w to wykorzystanie w dowolnym języku, w dowolnej bazie danych, w całości lub częściowo, a także włączając w to tworzenie i wykorzystanie prac pochodnych („Treść”). Ponadto użytkownik zrzeka się również wszelkich osobistych praw przysługujących mu w odniesieniu do przekazanych treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, oraz zobowiązuje się nie dochodzić takich praw ani wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do tych treści od nas, naszych podlicencjobiorców czy naszych cesjonariuszy.

Przekazane nam prawa obejmują prawo do kopiowania, odtwarzania, publicznego komunikowania, transmitowania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, sublicencjowania, wprowadzania do i wykorzystania w bazach danych całości lub części Treści, w dowolnym procesie, formacie, na dowolnym nośniku (cyfrowym lub innym) w dowolnych znanych obecnie lub nieznanych jeszcze środkach przekazu na potrzeby wszystkich serwisów i usług grupy eBay.

Możemy zezwolić osobom trzecim ( w tym użytkownikom eBay) na korzystanie z całości lub części przekazanych eBay praw.

Użytkownik gwarantuje, że Treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, że jest posiadaczem praw własności intelektualnej do Treści oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich ani nie podlega jakimkolwiek działaniom związanym z naruszeniem praw lub innymi przyczynami. Użytkownik udziela eBay gwarancji na wypadek jakichkolwiek finansowych konsekwencji jakicholwiek działań, roszczeń lub sprzeciwów ze strony jakichkolwiek osób roszczących sobie prawa własności intelektualnej do Treści, jakichkolwiek zarzutów o dopuszczenie się nieuczciwej i/lub szkodliwej konkurencji oraz/lub zniesławienia lub obrazy.

Oferujemy dane produktowe (w tym obrazy, opisy i specyfikacje) dostarczone przez osoby trzecie (w tym użytkowników eBay). Użytkownik może korzystać z tych treści wyłącznie w swoich ofertach sprzedaży na eBay. eBay może, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić lub cofnąć tę zgodę.

Staramy się oferować wiarygodne dane, nie możemy jednak obiecać, że treści dostarczone przez Usługi będą zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Użytkownik zgadza się, że eBay nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzenie czy zapewnienie poprawności ofert sprzedaży lub treści dostarczonych przez osoby trzecie poprzez Usługi, oraz zgadza się nie obarczać nas ani naszych dostawców danych odpowiedzialnością za nieścisłości. Jako sprzedawca, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zapewnienie poprawności treści bezpośrednio związanych ze swoimi ofertami sprzedaży. Dane produktowe obejmują materiały chronione prawami autorskimi lub opatrzone znakami towarowymi oraz materiały będące własnością innych osób. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać z danych produktowych jakichkolwiek oznaczeń związanych z prawami autorskimi, prawami własności czy oznaczeń identyfikacyjnych ani nie tworzyć prac pochodnych w oparciu o te dane (poza uwzględnieniem danych w swoich ofertach sprzedaży).

Przewiń do góry

Odpowiedzialność

Użytkownik nie może pociągnąć eBay do odpowiedzialności za treści umieszczane przez innych użytkowników, ich działania lub zaniechania oraz za przedmioty wystawiane przez nich na sprzedaż. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy tradycyjnym domem aukcyjnym. Nasza witryna jest miejscem, gdzie każdy może oferować, sprzedawać i kupować niemal wszystkie rodzaje przedmiotów, w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca oraz przy użyciu wielorakich form –od sprzedaży po stałej cenie, sprzedaży w sklepie po transakcje typu aukcyjnego. Nie jesteśmy zaangażowani w transakcje pomiędzy kupującym a sprzedającym. Nie kontrolujemy ani nie gwarantujemy jakości, bezpieczeństwa oraz legalności reklamowanych przedmiotów, rzetelności ani dokładności ofert sprzedaży lub treści umieszczanych przez użytkowników, możliwości sprzedaży przedmiotów przez sprzedawców, możliwości płacenia za przedmioty przez kupujących lub tego, że kupujący lub sprzedający zrealizuje transakcję lub zwróci przedmiot.

Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza oraz nie wyłącza naszej odpowiedzialności za wprowadzenie w błąd z zamiarem oszukańczym, spowodowanie śmierci bądź uszkodzeń ciała na skutek niezachowania należytej staranności przez nas lub przez naszych usługodawców, pośredników (agentów) lub pracowników, lub jakichkolwiek innych okoliczności wynikłych z naszego umyślnego naruszenia. Nie możemy zagwarantować nieprzerwanego, niezakłóconego ani bezpiecznego dostępu do naszych usług, zaś nasze usługi mogą być zakłócane licznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu W związku z tym, w stopniu dopuszczalnym przez prawo, wykluczamy wszystkie domniemane rękojmie i warunki. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne straty pieniężne, uszczerbki reputacji bądź dobrego imienia oraz za żadne szkody specjalne, niebezpośrednie lub następcze, spowodowane korzystaniem przez użytkownika z naszych witryn i usług.

Niezależnie od powyższego, w przypadku stwierdzenia naszej odpowiedzialności, nasza odpowiedzialność względem Ciebie lub innej osoby trzeciej ograniczona jest do a) całkowitej liczby opłat dokonanych przez Ciebie w ciągu 12 miesięcy poprzedzających działanie, za które bylibyśmy odpowiedzialni lub b) 2000 PLN – w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Przewiń do góry

Zwolnienie z odpowiedzialności

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników zwalniasz nas (oraz naszych przedstawicieli, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z odpowiedzialności w stosunku do wszelkich roszczeń, żądań oraz szkód (rzeczywistych lub następczych) jakiegokolwiek rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych, wynikających lub w dowolny sposób powiązanych z takimi sporami.

Przewiń do góry

Dostęp i zakłócenia działania

Nasze witryny zawierają nagłówki wykluczające skanowanie przez wyszukiwarki internetowe. Wiele informacji zawartych w witrynach jest aktualizowana w czasie rzeczywistym i jest własnością serwisu eBay lub jest licencjonowana na rzecz eBay przez użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zgadza się nie posługiwać się jakimkolwiek oprogramowaniem służącym do automatycznego dostępu do serwisu, „pająkami”, scraperami oraz innymi zautomatyzowanymi środkami w celu uzyskania dostępu do stron z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody.

Dodatkowo, użytkownik zobowiązuje się:

 • nie podejmować jakichkolwiek działań, które prowadzą lub, według naszego swobodnego uznania, mogłyby prowadzić do nieuzasadnionego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;

 • nie kopiować, reprodukować, zmieniać, tworzyć dzieła zależne, wprowadzać do obrotu ani też publicznie ujawniać jakichkolwiek treści (z wyjątkiem informacji użytkownika) z serwisu eBay bez uzyskanego uprzednio pisemnego zezwolenia od eBay lub odnośnej osoby trzeciej, w zależności od kontekstu;

 • nie zakłócać lub podejmować prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania witryn lub innych działań przeprowadzanych w witrynach; oraz

 • nie obchodzić naszych nagłówków wykluczających skanowanie lub innych środków, jakich możemy używać w celu ograniczenia lub uniemożliwia dostępu do witryn.

Przewiń do góry

Zachowanie poufności

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Sposób korzystania przez nas z danych o użytkownikach reguluje Oświadczenie o prywatności. Zasady zachowania prywatności naszych użytkowników traktujemy niezwykle poważnie.

Przewiń do góry

Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone eBay (oraz naszym przedstawicielom, dyrektorom, agentom, podmiotom zależnym, spółkom joint-venture oraz pracownikom) i zwolnić eBay (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, podmioty zależne, spółki joint-venture oraz pracowników) z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie wynikającymi bezpośrednio z naruszenia przez użytkownika postanowień Umowy lub jakiegokolwiek prawa przysługującego osobie trzeciej.

Przewiń do góry

Brak pośrednictwa

Niniejsza umowa nie tworzy żadnych skutków w postaci współpracy na zasadach agencji, partnerstwa, spółki typu joint-venture, stosunku pracy lub franczyzy.

Przewiń do góry

Powiadomienia

Jeśli nie postanowiono wyraźnie inaczej, powiadomienia wysyłane do serwisu eBay muszą być wysyłane listem poleconym do podmiotu, z którym podpisano umowę.

Powiadomienia dla użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail ( w przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

Przewiń do góry

Rozstrzyganie sporów

W przypadku zaistnienia sporu między użytkownikiem a serwisem eBay naszym celem jest zaoferowanie użytkownikowi neutralnych i ekonomicznych środków szybkiego rozwiązania sporu. W związku z tym, użytkownik oraz eBay zgadzają się, że każde roszczenie lub spór natury prawnej, lub spór dotyczący tej Umowy lub naszych usług („Roszczenie”) zostanie rozwiązany w oparciu o poniższe postanowienia lub na podstawie innego, pisemnego porozumienia pomiędzy eBay a użytkownikiem. Przed skorzystaniem z tych środków zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio za pośrednictwem strony pomocy Informacje o obsłudze klienta. Rozważymy rozsądne wnioski o rozstrzygnięcie sporu środkami polubownymi, takimi jak mediacja lub arbitraż, jako alternatywny do procesu sądowego.

 • Obowiązujące prawo i miejsce rozstrzygania sporów — Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu, a w przypadku przedsiębiorców — również wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie ,o ile strony nie uzgodniły inaczej lub nie stanowi inaczej poniższy punkt Opcja arbitrażu.

 • Opcja arbitrażu (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — W przypadku dowolnego roszczenia (z wyjątkiem roszczeń dotyczących rekompensat umownych lub innego godziwego zadośćuczynienia), gdzie całkowita kwota rekompensaty jest mniejsza niż 25 000 PLN, strona domagająca się rekompensaty może zdecydować się rozwiązać spór w sposób ekonomiczny z pomocą sądu polubownego funkcjonującego bez konieczności osobistego stawiennictwa stron. Jeżeli strona zdecyduje się na arbitraż, zostanie on przeprowadzony przez odpowiednią instytucję pozasądowego rozstrzygania sporów wybraną przez obie strony. Instytucja alternatywnego rozstrzygania sporów i strony sporu muszą podporządkować się następującym zasadom: a) arbitraż przeprowadzany będzie telefonicznie, za pośrednictwem Internetu i/lub wyłącznie w oparciu o dokumenty pisemne, przy czym dokładna metoda procedowania zostanie określona przez stronę będącą inicjatorem arbitrażu; b) arbitraż nie będzie wymagał osobistego uczestnictwa żadnej ze stron lub ich świadków, o ile strony nie ustalą inaczej; oraz c) jakakolwiek uzgodniona kwota odszkodowania może zostać wyegzekwowana na drodze sądowej w sądzie odpowiedniej jurysdykcji.

 • Nieprawidłowo zgłoszone roszczenia (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców) — Wszelkie roszczenia przeciw serwisowi eBay muszą być rozpatrywane w oparciu o punkt Rozstrzyganie sporów. Wszelkie roszczenia zgłoszone lub wniesione niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów będą uważane za nieprawidłowo zgłoszone. Jeżeli roszczenie zostanie zgłoszone niezgodnie z zapisami punktu Rozstrzyganie sporów, serwis eBay może domagać się zwrotu kosztów obsługi prawnej w kwocie do 2500 PLN, o ile serwis eBay powiadomił Cię pisemnie o nieprawidłowo zgłoszonym roszczeniu, a roszczenie nie zostało wycofane w terminie.

Przewiń do góry

Procedura składania reklamacji

Wszelkie skargi dotyczące usług serwisu eBay powinny być przesyłane za pośrednictwem formularza Kontakt z nami. Nasz dział Obsługi klienta zapozna się z każdą reklamacją i, jeśli to konieczne, podejmie odpowiednie działania bez zwłoki.

Przewiń do góry

Wymagania techniczne

Do korzystania z naszych usług potrzebna jest przeglądarka internetowa i włączona obsługa języka JavaScript, plików cookie i wyskakujących okienek. Jeśli użytkownik napotka problemy techniczne, powinien zapoznać się z naszymi stronami Pomocy lub skontaktować się z Obsługą klienta.

Przewiń do góry

Zamknięcie konta

Niniejszą Umowę można w dowolnym momencie rozwiązać w trybie natychmiastowym w drodze pisemnego oświadczenia. Możemy jednak zachować dane osobowe użytkownika na pewien czas, tak jak opisano to w Oświadczeniu o prywatności. Serwis eBay może rozwiązać niniejszą umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Serwis nadal ma prawo zawiesić użytkownika.

Przewiń do góry

Postanowienia ogólne

Jeśli którakolwiek z części tej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, to takie postanowienie nie obowiązuje, natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wedle naszego uznania, możemy przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w punkcie Powiadomienia. Tytuły punktów mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają zakresu merytorycznego ich postanowień. Brak działań ze strony eBay w odpowiedzi na naruszenie postanowień tej umowy przez użytkownika lub osoby trzecie nie oznacza zrzeczenia się przez nas praw do działania w przypadku kolejnych lub podobnych naruszeń. Nie gwarantujemy, że podejmiemy działania wobec każdego naruszenia niniejszej Umowy.

Ta Umowa, obejmująca Oświadczeniu o prywatności i inne zasady opisane w serwisie eBay, stanowi całość porozumienia i umowy między stronami odnośnie do przedmiotu umowy. Następujące punktu niniejszej Umowy zachowują moc obowiązującą po jej wypowiedzeniu: Opłaty i usługi (w odniesieniu do opłat należnych za korzystanie z usług), Zwolnienie z odpowiedzialności, Treść, Odpowiedzialność, Odszkodowanie oraz Rozstrzyganie sporów.

Powiadomienia prawne należy przesyłać listem poleconym do 30 kwietnia 2018 r. na adres: eBay Europe S.à.r.l., 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luksemburg, a od 1 maja 2018 r. na adres: eBay GmbH, Albert-Einstein-Ring 2-6, 14532 Kleinmachnow, Niemcy (Nr VAT DE 200081785).

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi